Prisirašymas

Jei norite tapti „Akmenės sveikatos centro" pacientu, Jums reikės užpildyti specialios formos Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir pasirinkti konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją)  aktyvi forma. Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaikams – gimimo liudijimą.

 

Prašymą prisirašyti ir pateikti reikiamus dokumentus galima vienu iš nurodytų būdų:

-atvykstant į mūsų įstaigos registratūrą adresu Respublikos 1a, Naujoji Akmenė;

- elektroniniu būdu, užpildžius prašymą patvirtinti jį elektroniniu parašu (https://www.gosign.lt/,  ADOC, kt.) ir siųsti el. pašto adresu  akmenessc@gmail.com.

- paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Gimus vaikui paskambinkite į „Akmenės sveikatos centro" registratūrą, tel. (8 425) 46 336 arba (8 425) 59 699 ir informuokite apie vaiko gimimą. Jums pranešus, naujagimį per 3 darbo dienas nuo išvykimo iš akušerijos stacionaro namuose aplankys slaugytojas arba gydytojas (vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtinta Vaikų sveikatos tikrinimo tvarka).

Primename, kad iki vaikui sukaks 1 mėnuo, Jūs į Akmenės sveikatos centrą turite pristatyti vaiko gimimo liudijimą, savo asmens dokumentą bei užpildyti prašymą gydytis pas pasirinktą gydytoją.

Pacientų teisės ir pareigos

1. PACIENTŲ TEISĖ Į KOKYBIŠKAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS


1.1. Kiekvienas Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus rodiklius ir reikalavimus. Kiekviena intervencija į Paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, yra atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigybinių instrukcijų ir standartų.
1.2. Kiekvienas Pacientas turi teisę į garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų Poliklinikos personalo elgesį teikiant Pacientui paslaugas bei jam mirus. Poliklinikoje Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

 

 

2. PACIENTŲ TEISĖ PASIRINKTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĄ


2.1. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, bei teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą Poliklinikos direktoriaus nustatyta tvarka, vadovaujantis Vidaus tvarkos taisyklėmis.
2.2. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą, nukreipiant į gydytojų konsultacinę komisiją ar konsultacijoms į kitas gydymo įstaigas. Ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymuose nurodytais pagrindais.

 

 

3. PACIENTŲ TEISĖ Į INFORMACIJĄ


3.1. Pacientas turi teisę ir gali gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
3.2. Pacientui pateikiama jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie jo profesinę kvalifikaciją.
3.4. Pacientas, prisirašydamas prie Poliklinikos, pasirašytinai supažindinamas su jo teisėmis ir pareigomis.
3.5. Pacientas pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą, informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Ši informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti paciento įrašus jo medicininiuose dokumentuose.
3.6. Paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ir kiti jo medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai gali pakenkti jo sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Apie šiuos apribojimus pažymima paciento ligos istorijoje. Visų šių dokumentų kopijos daromos paciento lėšomis.
3.7. Medicininė informacija Poliklinikoje teikiama pagal direktoriaus patvirtintą procedūrą.

 

 

4. PACIENTŲ TEISĖ NEŽINOTI


4.1. Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, Poliklinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti Pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento valia turi būti aiškiai pareikšta ir patvirtinta Paciento parašu Paciento medicinos dokumentuose.
4.2. Aukščiau nurodytos informacijos (4.1.p) pateikimo Pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl Paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių Pacientui ar kitiems asmenims. Elgesio su Pacientu, kuris dėl psichinės ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės ypatumus nustato LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

 

 

5. PACIENTŲ TEISĖ Į NEMOKAMAS PASLAUGAS


5.1. Teisę į nemokamas paslaugas turi Pacientai, apsidraudę ar valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę prie Poliklinikos. Šių reikalavimų nesilaikoma jei yra Būtinosios pagalbos poreikis.

 

 

6. PACIENTŲ TEISĖ Į PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMĄ


6.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik Pacientui sutikus ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar Pacientui slaugyti. Užtikrinant Paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.
6.2. Prisirašydami prie Poliklinikos Pacientai yra pasirašytinai supažindinami su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis. Laikoma, kad Pacientas, pasirašytinai susipažinęs su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą(įtraukiant studentus, slaugos studentus, šeimos medicinos rezidentus ar gydytojus, apsilankymo metu stebint, klausinėjant ar atliekant apžiūrą). Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, vadovaujamasi nuostata, kad Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.
6.3. Pacientai turi teisę raštu atsisakyti savo sutikimo visai savo priežiūrai ar tik jos daliai tam tikromis aplinkybėmis ir yra apie tai informuojami. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas saugomas paciento medicinos dokumentuose.
6.4. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, saugomas Paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais — Poliklinika, kurioje ši informacija saugoma.
6.5. Jeigu teikiant medicinines paslaugas dalyvauja trečioji šalis (vertėjai, globėjai, giminaičiai, draugai, medicinos ar kitas sveikatos priežiūros personalas, studentai, slaugytojai, šeimos medicinos rezidentai), prasidedant vizitui gaunamas „Paciento sutikimas dalyvauti trečiajai šaliai apsilankymo metu“, t.y. medicininiuose dokumentuose daromas laisvos formos įrašas, kuriama įrašoma, kam (trečiosios šalies vardas, pavardė, ryšys) leidžiama dalyvauti, paciento vardas pavardė, pasirašo. Paciento pageidavimu leidžiama dalyvauti abipusiai priimtinai trečiajai šaliai atliekant vidaus/intymius tyrimus pagal šeimos gydytojo normą.

 

 

7. PACIENTŲ TEISĖ Į BŪTINĄJĄ MEDICININĘ PAGALBĄ


7.1. Kiekvienas Pacientas turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą, kurią neatidėliotinai suteikia sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu Pacientui Poliklinikoje nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą, užtikrinama, kad Pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija.

 

 

8. PACIENTŲ TEISĖ RINKTIS DIAGNOSTIKOS BEI GYDYMO METODIKAS IR ATSISAKYTI GYDYMO


8.1. Laikoma, kad savanoriškai į Polikliniką dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs ar iškvietęs gydytoją lankymui namuose Pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras.
8.2. Kai yra galimybė rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, Pacientas apie tai informuojamas, supažindinamas su šių metodų ypatybėmis, išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai bei pavojai ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė, o pasirinkimas įforminamas raštu.
8.3. Sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveiktos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, o prireikus — gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaujantis Paciento interesais, kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama:
8.3.1. Pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus ir nėra nei paciento sutuoktinio, sugyventinio (partnerio), nei paskirtų atstovų pagal pavedimą (arba pacientui nustatyta globa (rūpyba), nei atstovų pagal įstatymą — tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų, kurie nėra atsisakę būti atstovais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia Paciento medicinos dokumentuose.
8.3.2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo ir nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku. Sprendimą apie pagalbos suteikimo būtinumą gydytojas turi pagrįsti Paciento medicinos dokumentuose.
8.3.3. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio Paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto. Tuomet įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečo Paciento atstovas pagal įstatymą.
8.3.4. Pacientas turi teisę bet kada raštu atšaukti savo sutikimą gydytis.

 

 

9. PACIENTŲ TEISĖ PATEIKTI PRAŠYMĄ, SKUNDĄ, PRANEŠIMĄ


9.1. Pacientas arba jo atstovas, norėdamas pateikti pasiūlymų dėl Poliklinikoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pagerinimo, ar manydamas, kad Poliklinikoje buvo pažeistos jo, kaip Paciento teisės, turi teisę kreiptis į Poliklinikos direktorių, o jo nesant — į direktoriaus pavaduotoją, ir pateikti prašymą, skundą, pranešimą.
Poliklinikoje Paciento skundas išnagrinėjamas ir apie priimtą sprendimą pacientui pranešama raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 

 

10. PACIENTŲ TEISĖ Į ŽALOS ATLYGINIMĄ


10.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyrius, Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.

 

 

11. PACIENTŲ PAREIGOS


11.1. Poliklinikos pacientai, privalo laikytis Paciento pareigų:
11.1.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
11.1.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.
11.1.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Polikliniką ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
11.1.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
11.1.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
11.1.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
11.1.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
11.1.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
11.2. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas (išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei), apie tai padarant įrašą medicininiuose dokumentuose.

Kur kreiptis istaigos nedarbo metu

Sveikatos centro «Akmenės» nedarbo metu skubi medicinos pagalba traumos ar ūmaus sveikatos sutrikimo atvėju teikiama VŠĮ Naujosios Akmenės Ligonine Žemaitijos g. 6 Naujoji Akmenė

Naujoji Akmenė. Tel. (8 425) 56574

Darbo dienomis nuo 19.00 val. iki 8.00 val ryto.

Savaitgaliais ir švenčių dienomis visą parą.

Esant ūmiam sveikatos sutrikimui taip pat galima kreiptis 112

Bendrosios pagalbos numeriu

Gydytojų iškvietimų į namus tvarka

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS SVEIKATOS CENTRAS“ GYDYTOJŲ IŠKVIETIMŲ Į NAMUS TVARKOS APRAŠAS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-133 „ Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose tvarka.
Sveikatos centre pirminiai gydytojų iškvietimai registruojami I – V savaitės dieną, nuo 8.00 val. iki 11.00 val., telefonais 8 425 46336, 8 425 59699.

Paslaugos namuose turi būti teikiamos (paslaugų teikimo indikacijos):

1. naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.


Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 1-7 punktuose nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas, arba gydytojas psichiatras.
Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 «Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu».

Skundų nagrinėjimo tvarka

UAB AKMENĖS SVEIKATOS CENTRO SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skundų nagrinėjimo tvarka (toliau — tvarka) nustato pacientų, jų atstovų ir kitų trečiųjų asmenų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo UAB Akmenės sveikatos centre tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais su tikslu užtikrinti greitą ir efektyvų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, nagrinėjimą bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.
3. Tvarkoje naudojamos šios sąvokos:
3.1. Poliklinika – UAB Akmenės sveikatos centras.
3.2. Pareiškėjas — pacientas, jo atstovas arba kitas tretysis asmuo pateikiantis su žalos atlyginimu nesusijusį skundą.
3.3. Skundas — su žalos atlyginimu nesusijęs skundas, dėl Poliklinikos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais pareiškėjo manymu pažeidžiamos jo teisės ar teisėti interesai.
3.4. Atsakingas darbuotojas — Poliklinikos darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti skundą.
3.5. Atsakymas — motyvuotas raštas pareiškėjui, kuriuo atsakoma į jo kreipimąsi.

 

II. SKUNDO PRIĖMIMAS

 

4. Pareiškėjas rašytinį skundą gali pateikti Poliklinikos administracijos darbo laiku atvykęs į Poliklinikos administraciją ar savo pareiškimą atsiuntęs per pasiuntinį, paštu.
5. Skundai priimami tik administracijoje. Jei pareiškėjas su skundu kreipiasi į kitą darbuotoją, šis nedelsdamas nukreipia jį į administraciją.
6. Skundas turi būti:
6.1. parašytas valstybine kalba;
6.2. parašytas įskaitomai;
6.3. išdėstyta skundo esmė;
6.4. pareiškėjo pasirašytas, jame nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys (telefonas, elektroninio pašto adresas) ryšiui palaikyti. Tuo atveju, jei skundą paduoda atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir paciento, kurio vardu jis kreipiasi duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir adresas;
6.5. prie paštu siunčiamo pareiškimo pridėta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta pareiškėjo asmens dokumento kopija. Atstovas, pateikdamas skundą papildomai pateikia teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtiną jo kopiją;
6.6. skundas paduotas ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paciento sužinojimo apie pažeistą teisę, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
7. Skundas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, prilyginamas pareiškėjo pasirašytam, paštu atsiųstam skundui.
8. Visi skundai (įskaitant ir neatitinkančius šios tvarkos 6 p. keliamų reikalavimų) registruojami administracijoje prašymų, skundų ir pareiškimų registre. Ant skundo dedamas registracijos spaudas, kuriame įrašoma pareiškimo gavimo data, registracijos numeris.

 

III. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

9. Visus skundus atsakingiems asmenims paskirsto direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas. Vieno skundo nagrinėjimui gali būti paskirti keli atsakingi darbuotojai. Skundų nagrinėjimą kontroliuoja poliklinikos direktorius.
10. Direktorius dėl skundo gali pavesti atlikti neeilinį vidaus medicininį auditą. Vidaus medicininis auditas atliekamas vadovaujantis poliklinikos direktoriaus patvirtinta Vidaus medicininio audito veiklos tvarkos aprašu.
11. Skundo nagrinėti negali darbuotojas, dėl kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami.
12. Skundo nagrinėjimo metu gaunami rašytiniai su skundu susijusių darbuotojų paaiškinimai, gali būti renkama papildoma infomacija, peržiūrima paciento asmens sveikatos istorija, kita medicininė ir nemedicininė dokumentacija, apklausiami liudytojai ir pan. Visi poliklinikos darbuotojai privalo teikti skundą nagrinėjančiam darbuotojui informaciją ir/ar pagalbą savo kompetencijos ribose.
13. Išimtinais atvejais, skundo nagrinėjimo metu atsakingas (-i) darbuotojas (-ai) gali susisiekti su pareiškėju ir betarpiškai aiškintis nagrinėjimo metu iškilusius klausimus. Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), ketinantis susitikti su pareiškėju, privalo šį veiksmą suderinti su skundo nagrinėjimą kontroliuojančiu poliklinikos direktoriumi.
14. Poliklinikos direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas išnagrinėjęs skundą, jo motyvus, pridedamus dokumentus bei surinktą papildomą informaciją, jei ji buvo reikalinga, surašo išvadą dėl nustatytų aplinkybių ir skundo pagrįstumo, rekomendaciją dėl prevencinių ir korekcinių veiksmų bei parengia pareiškėjui motyvuoto atsakymą projektą ir pateikia juos Poliklinikos direktoriui vizuoti ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas iki skundo nagrinėjimo termino pabaigos.
15. Poliklinikos direktorius, įvertinęs skundo nagrinėjimo medžiagą, išvadas, rekomendacijas dėl prevencinių ir korekcinių veiksmų ir atsakymo projektą, juos vizuoja. Jei Poliklinikos direktorius dėl parengtų dokumentų turinio ar skundo tyrimo eigos išsako pastabų, atsakingas darbuotojas, įvertinęs pastabas atlieka papildomą tyrimą ir/ar korekcijas parengtuose dokumentuose.
16. Atsakymo projektas bei nagrinėjimo metu surinkta medžiaga pateikiama direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam pareiškimo tyrimą. Savalaikį atsakymų parengimą, pateikimą atsakymą pasirašančiam darbuotojui užtikrina atsakingas darbuotojas.
17. Atsakymą pareiškėjui pasirašo poliklinikos direktorius ar kitas įgaliotas darbuotojas.
18. Administratorius užregistruoja parengtą atsakymą bei išsiunčia jį pareiškėjui registruotu laišku.
19. Skundai turi būti išnagrinėti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos.
20. Atskirais atvejais skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas ilgesniam laikui. Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas jo tyrimą kontroliuojančio direktoriaus pavaduotojo arba direktoriaus sprendimu. Šiuo atveju pareiškėjas raštu yra informuojamas apie skundo nagrinėjimo eigą bei nagrinėjimo pratęsimo priežastis. Raštą dėl skundo nagrinėjimo eigos ir nagrinėjimo termino pratęsimo priežasčių pareiškėjui rengia atsakingas darbuotojas.
21. Išnagrinėjus skundą arba skundo nagrinėjimo eigoje, jei tai reikalinga, pradedamos taikyti prevencinės korekcinės priemonės. Sprendimą dėl prevencinių korekcinių priemonių taikymo priima atitinkamą sritį kuruojantis darbuotojas, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju.

 

IV. REIKALAVIMŲ NEATITINKANTYS SKUNDAI

22. Nenagrinėjami bent vieno šios tvarkos 6.1-6.6 p., reikalavimų neatitinkantys skundai. Esant galimybei (t.y. kontaktiniams duomenims) šie skundai grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant dėl kokių priežasčių jie nėra nagrinėjami. Pašalinus nurodytas priežastis skundas gali būti pateikiamas pakartotinai.
23. Nenagrinėjami pareiškėjo pakartotinai pateikti skundai tuo pačiu klausimu tais pačiais motyvais (išskyrus 25 p. aptartą atvejį). Šiuo atveju pareiškėjui siunčiamas pranešimas, kuriuo motyvuotai atsisakoma pakartotinai nagrinėti jo skundą ir/arba prašoma pateikti papildomus dokumentus.
24. Nenagrinėjami su poliklinikos kompetencija nesusiję skundai. Šiuo atveju pareiškėjui nurodoma, kokia institucija yra kompetentinga nagrinėti jo skundą.
25. Nustačius, jog skundas nenagrinėtinas, pareiškėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienų siunčiamas atsakymas nurodant atsisakymo nagrinėti jo pateiktą pareiškimą priežastis.

 

V. SKUNDŲ APSKAITA

 

26. Skundų apskaitą veda administratorius. Kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje jis sudaro skundų suvestinę. Suvestinėje apibendrinama — gautas bei išnagrinėtas skundų skaičius, skundų priežastys, skundų tyrimo rezultatai, pritaikytos prevencinės priemonės. Skundų priežastys, taikytinos prevencinės priemonės bei kitos su skundais susijusios svarbios aplinkybės nagrinėjamos padalinio darbuotojų susirinkimuose. Kartą per ketvirtį atkreipiamas dėmesys į skundų kiekio kaitos tendencijas.
27. Skundų suvestines administratorius ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Poliklinikos direktoriui.
28. Poliklinikos direktorius pusmečio bei metų pabaigoje rengia skundų duomenų suvestinių apibendrinimus, analizuoja skundų suvestines bei teikia išvadas. Išvados pateikiamos vadovybinei analizei.

 

VI. SPRENDIMŲ DĖL SKUNDŲ APSKUNDIMAS

 

29. Pareiškėjas, nesutinkantis su poliklinikos sprendimu dėl jo skundo teisės aktų nustatyta tvarka gali jį apskųsti.

Informacijos teikimo tvarka

UAB AKMENĖS SVEIKATOS CENTRAS CENTRO

INFORMACIJOS PACIENTUI IR KITIEMS FIZINIAMS

BEI JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠAS


 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Šis aprašas reglamentuoja informacijos pacientui ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims teikimo tvarką.
2. Aprašas taikomas visiems UAB Akmenės sveikatos centro darbuotojams.
3. Apraše naudojamos sąvokos:
3.1. asmens dokumentas – pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, leidimas laikinai (nuolat) gyventi Lietuvoje;
3.2. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, duomenys susiję su asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą;
3.3. informacija apie pacientą – paciento duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas), buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklė, diagnozė, medicininio tyrimo duomenys, gydymo eiga ir prognozė, kita su paciento gydymu susijusi informacija;
3.4. informacija – teisės aktuose apibrėžta informacija, kurią asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi suteikti pacientui.

II. NORMINIAI TEISĖS AKTAI4. Tvarka parengta vadovaujantis šiais norminiais teisės aktais:
4.1. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin. 1996, Nr. 102-2317, 1998, Nr. 52-1425, 2004, Nr. 115-4284 su vėlesniais pakeitimais);
4.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 63-1479, 2008, Nr. 22-804 su vėlesniais pakeitimais);
4.3. 2011 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 63-2996);
4.4. 2011 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas Nr. V-658 „Dėl paciento teisės susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose tinkamo įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4019).
4.5. 2010 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V- 184 „Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1392 su vėlesniais pakeitimais).

 

III. INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO TVARKA5. Informacija apie pacientą gali būti teikiama:
5.1. pacientui;
5.2. paciento atstovui;
5.3. asmeniui, kuriam pacientas sutiko atskleisti informaciją apie savo sveikatą;
5.4. asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tokią informaciją gauti.
6. Informacija apie pacientą gali būti teikiama žodžiu arba raštu:
6.1. sveikatos priežiūros paslaugas teikęs šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas, į kurį dėl informacijos kreipiamasi betarpiškai (atvykus į UAB Akmenės sveikatos centrą), privalo teikti informaciją žodžiu bei užtikrinti, kad pacientui būtų suteikta informacija apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, pasveikimo prognozę, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Sveikatos priežiūros specialistas privalo atsakyti į visus paciento klausimus, susijusius su jam teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Jei sveikatos priežiūros specialistas, atliekantis paciento sveikatos priežiūrą, negali atsakyti į paciento klausimus, jis pacientą nukreipia pas šeimos, vidaus ar vaikų ligų gydytoją, kurį pacientas yra pasirinkęs;
6.2. raštu teikiama informacija apie pacientą – išrašai iš medicinos dokumentų, asmens sveikatos istorijos kopijos. Dėl rašytinės informacijos apie pacientą pateikimo kreipiamasi į Registratūrą, pateikiant rašytinį prašymą.
7. Informacija apie pacientą telefonu teikiama, tik šiame apraše numatytais atvejais:
7.1. informacija apie pacientą gali būti teikiama telefonu, jei pacientas, įvertinęs aplinkybę, kad teikdama informaciją telefonu SSC negalės įsitikinti informaciją gaunančio asmens tapatybe bei įgaliojimais ir užtikrinti informacijos saugumo, pasirašytinai sutinka, kad informacija apie jį būtų teikiama telefonu;
7.2. pacientas ar jo atstovas pareiškęs norą pasinaudoti šio aprašo 7.1. p. numatyta galimybe gauti informaciją telefonu, užpildo reikiamą informaciją ir pasirašo paciento valios pareiškimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų (1 priedas);
7.3. šis paciento sutikimas galioja iki jo atšaukimo. Atstovo duotas sutikimas galioja iki jo atšaukimo arba atstovo įgaliojimų pabaigos, priklausomai, kuris laikas baigiasi anksčiau;
7.4. pacientas (jo atstovas) šio aprašo 7.2. p. numatytą pareiškimą gali atšaukti kreipdamasis į UAB Akmenės sveikatos centro registratūrą arba vizito pas gydytoją metu.
8. Pacientas, teikiantis prašymą suteikti rašytinę informaciją, pateikia savo asmens dokumentą. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.
9. Informacija apie pacientą neteikiama pačiam pacientui:
9.1. jeigu pacientas yra pasinaudojęs teise nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, taikomus alternatyvius gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę;
9.2. jei paciento asmens sveikatos istorijoje yra žyma, kad pacientui gali būti atskleidžiama ne visa informacija. Šiuo atveju sprendimą, kokia apimtimi pacientui teikiama informacija, priima šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs, arba asmens sveikatos priežiūros paslaugą teikęs specialistas.
10. Tretysis asmuo, prašydamas suteikti jam informaciją apie pacientą, pateikia rašytinį prašymą bei paciento sutikimą dėl informacijos atskleidimo. Paciento sutikime turi būti aiškiai nurodyta kam ir kokia apimtimi gali būti atskleista informacija. Kilus abejonių dėl sutikimo turinio ir/ar paciento parašo autentiškumo, UAB Akmenės sveikatos centras turi teisę šią informaciją tikslinti kreipdamasi į pacientą ar jo atstovą.
11. Prieš teikdamas informaciją apie pacientą kitiems asmenims, šią informaciją teikiantis asmuo privalo įsitikinti, ar tie asmenys turi teisę informaciją apie pacientą gauti.
12. Be paciento sutikimo informacija apie pacientą gali būti atskleista teisės aktų nustatytais atvejais:
12.1. teisėsaugos institucijoms – UAB Akmenės sveikatos centras savo iniciatyva nedelsiant informuoja teisėsaugos institucijas apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;
12.2. teisėsaugos institucijoms – šių institucijų prašymu;
12.3. kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
12.3.1. pateikus prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų (forma 025-025-3/a), persiunčiama paciento asmens sveikatos istorija;
12.3.2. pagal individualius užklausimus, kai pacientas gydomas, slaugomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
12.4. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
12.5. paciento įpėdiniams pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktiniui (partneriui), tėvams, vaikams po paciento mirties;
12.6. savivaldybių vaiko teisių apsaugo skyriams – savo iniciatyva, esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės;
12.7. kitais norminiais teisės aktais nustatytais atvejais.
13. Šio aprašo 12.2-12.5 p. nurodyti asmenys, prašydami pateikti informaciją apie pacientą, pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodytas informacijos naudojimo tikslas, teisinis gavimo pagrindas (konkretus įstatymas, jo straipsnis, straipsnio dalis) bei prašomų pateikti duomenų apimtis.
14. Jei prašymas neatitinka aprašo 13 p. reikalavimų, UAB Akmenės sveikatos centras raštu per 5 darbo dienas atsisako suteikti informaciją apie pacientą. Rašte nurodoma, dėl kokių priežasčių informacija neteikiama. Pašalinus rašto dėl informacijos suteikimo trūkumus, informacija pateikiama šiame apraše numatyta tvarka ir terminais.
15. Jei paciento atstovui ar trečiajam asmeniui teikiama informacija, kuri pacientui nebūtų suteikta dėl šio aprašo 9 p. nurodytų priežasčių, apie tai atskirai pažymima šią informaciją gaunančiam asmeniui.
16. UAB Akmenės sveikatos centras, gavusi šio aprašo 12 p. reikalavimus atitinkantį prašymą, turi teisę suteikti ne visą prašomą informaciją, jei iš nurodyto duomenų gavimo tikslo matyti, kad tikslas bus pasiektas suteikus mažiau informacijos.

IV. INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO TERMINAI


17. Informacijos apie pacientą pateikimo terminai:
17.1. žodinė informacija pacientui suteikiama – gydytojo priėmimo metu;
17.2. rašytinė informacija (išskyrus 17.4-17.5 p. numatytą informaciją) suteikiama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje) dienos, jei informacija teikiama nemokamai, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos;
17.3. rašytinė informacija pagal prašymus su nuoroda „skubos tvarka“ suteikiama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje), jei informacija teikiama nemokamai, per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
17.4. paciento prašymu asmens sveikatos istorijos kopijos padaromos ir išduodamos ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo paciento kreipimosi ir sumokėjimo už išduodamus dokumentus dienos;
17.5. tuo atveju, kai sveikatos priežiūros įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos. Už informacijos teikimą sumokėtas nustatytas mokestis, grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui pateikus prašymą;
17.6. šio aprašo 12.1, 12.6 punktuose numatytais atvejais informaciją UAB Akmenės sveikatos centro iniciatyva teikia ją sužinojęs asmens sveikatos priežiūros specialistas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
18. Teikti informaciją apie pacientą gali įgalioti asmenys:
18.1. žodinę informaciją apie suteiktas paslaugas pacientui (jo atstovui):
18.1.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs specialistas arba jo pavedimu su juo dirbantis slaugytojas;
18.1.2. šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas arba jo pavedimu su juo dirbantis slaugytojas;
18.2. išrašus iš medicininių dokumentų daro šeimos, vidaus ligų arba vaikų ligų gydytojas, taip pat asmens sveikatos priežiūros paslaugą teikęs gydytojas gali padaryti išrašą iš medicininių dokumentų apie jo teiktą paslaugą;
18.3. medicininių dokumentų kopijas daro pirminio lygio paslaugas teikiančių padalinių vyresnieji slaugytojai.
19. Parengtą išrašą iš medicininės dokumentacijos pasirašo ją rengęs gydytojas. Jei informacija siunčiama paštu, lydraštį pasirašo padalinio, parengusio informaciją, vadovas.
20. Išrašai iš medicininių dokumentų bei dokumentų kopijavimas – mokamos nesveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus). Mokamų paslaugų teikimą reglamentuoja UAB Akmenės sveikatos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas“.
21. Rašytinė informacija pradedama rengti tik gavus išankstinį apmokėjimą už ją.

V. INFORMACIJOS TEIKIMAS


22. UAB Akmenės sveikatos centro patalpose, interneto svetainėje www.akmenessc.lt pacientui teikiama informacija apie:
22.1. teikiamų paslaugų asortimentą;
22.2. teikiamas mokamas paslaugas ir jų kainas;
22.3. galimybę pasinaudoti tiek mokamomis, tiek nemokamomis paslaugomis;
22.4. vidaus tvarkos taisykles;
22.5. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius specialistus (vardas, pavardė, pareigos, profesinė kvalifikacija);
22.6. galimybę rinktis asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą;
22.7. prisirašymo prie UAB Akmenės sveikatos centro tvarką;
22.8. paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų;
22.9. kreipimųsi, skundų, pareiškimų dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo tvarką.
23. SSC patalpose bei interneto svetainėje www.akmenessc.lt gali būti skelbiama ir kita, UAB Akmenės sveikatos centro manymu, pacientui aktuali informacija.

VI. INFORMACIJOS TEIKIMO BŪDAI


24. Informacija teikiama tokiu pat būdu, kuriuo buvo pateiktas prašymas pateikti informaciją nebent prašyme nurodytas kitas informacijos teikimo būdas.
25. Informacija elektroniniu būdu siunčiama:
25.1. naudojantis „E.pristatymo“ pašto dėžute;
25.2. iš SSL-TLS1 ryšiu apsaugotos elektroninio pašto dėžutės.
26. Informacija popieriniu formatu:
26.1. gali būti atsiimama UAB Akmenės sveikatos centro registratūroje. Registratorė perduodama informaciją įsitikina ją priimančio asmens tapatybe bei teise šią informaciją gauti;
26.2. gali būti siunčiama registruotu laišku prašyme nurodytu adresu.
27. Pacientas savo elektroninėje kortelėje gali peržiūrėti informaciją apie savo sveikatą: laboratorinius tyrimus, diagnozes, paskirtas procedūras, atliktas / rekomenduojamas prevencines programas, atliktus skiepus, medicininius vaizdus ir kitą informaciją.

Kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

UAB „AKMENĖS SVEIKATOS  CENTRAS“ KREIPIMŲSI  NAGRINĖJIMO

 TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kreipimųsi nagrinėjimo tvarka (toliau - tvarka) nustato pacientų, jų atstovų ar kitų trečiųjų asmenų žodinių kreipimųsi nagrinėjimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais siekiant užtikrinti greitą ir efektyvų kreipimųsi nagrinėjimą bei paslaugų kokybės gerinimą.
3. Tvarkoje naudojamos šios sąvokos:
Poliklinika – UAB „Akmenės sveikatos centras“;
Pareiškėjas - pacientas, jo atstovas ar kitas tretysis asmuo;
Kreipimasis - žodinis kreipimasis dėl, pareiškėjo manymu, pažeistų jo teisių ar teisėtų interesų ir/ar asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos. Kreipimuisi nepriskiriami nepageidaujami įvykiai. *¹
Atsakingas darbuotojas - Poliklinikos darbuotojas, nagrinėjantis kreipimąsi.

II. KREIPIMOSI PRIĖMIMAS

4. Pareiškėjas žodžiu (telefonu ar tiesiogiai pareiškėjui atvykus į Polikliniką) gali kreiptis Poliklinikos darbo laiku.
5. Kreipimasis gali būti išdėstomas bet kuriam darbuotojui, kuris nukreipia pareiškėją atsakingam darbuotojui.
6. Atsakingas darbuotojas nustatomas pagal kreipimosi pobūdį: paprastai kreipimąsi nagrinėja padalinio vadovas arba už padalinio darbo organizavimą atsakingas darbuotojas.
7. Pareiškėjo kreipimosi metu atsakingam darbuotojui nesant darbo vietoje, darbuotojas pareiškėjui nurodo atsakingo asmens pareigas, vardą, pavardę, kabineto numerį, darbo laiką ir telefono numerį.

III. KREIPIMOSI NAGRINĖJIMAS

8. Kreipimaisi turi būti išnagrinėti nedelsiant t.y. tuo metu, kai pareiškėjas kreipiasi. Jei kreipimosi negalima išnagrinėti nedelsiant, atsakingas darbuotojas suderina su pareiškėju kitą laiką, ne vėlesnį kaip po 2 (dviejų) darbo dienų, bei būdą, kuriuo, detaliau susipažinęs su susidariusia situacija, galės išsamiai informuoti pareiškėją jam rūpimais klausimais.
9. Atsakingas darbuotojas, nagrinėjantis kreipimąsi turi laikytis šių reikalavimų:
9.1. Prisistatyti pareiškėjui pasakant savo vardą, pavardę bei pareigas;
9.2. Atidžiai išklausyti pareiškėją, prireikus paprašyti patikslinti kreipimosi esmę;
9.3. Išsamiai ir tiksliai atsakyti į pareiškėjo klausimus.
10. Jei kreipimosi negalima išnagrinėti per šios tvarkos 8 p. numatytą terminą arba pareiškėjas žodžiu kreipiasi dėl žalos atlyginimo, atsakingas darbuotojas pasiūlo pareiškėjui išdėstyti kreipimąsi raštu.

IV. KREIPIMŲSI REGISTRAVIMAS IR ANALIZĖ

11. Priklausomai nuo kreipimosi pobūdžio ir esmės, kreipimaisi skirstomi j registruotinus ir neregistruotinus.
12. Neregistruojami kreipimaisi:
12.1. kreipimaisi dėl Poliklinikos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais nebuvo (negalėjo būti pažeista) valdžios institucijų norminiais teisės aktais nustatyta asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka;
12.2. kreipimaisi nesusiję su įstaigos veikla.
13. Ar kreipimasis registruotinas nustato atsakingas darbuotojas.
14. Atsakingas darbuotojas nustatęs, kad kreipimąsis registruotinas, registruoja jį padalinio kreipimųsi registre ne vėliau kaip kreipimosi dieną.
15. Kreipimųsi apskaitą veda Administracijos darbuotojai. Kartą per ketvirtį Administracija parengia ataskaitą, kurioje apibendrinamas įregistruotų kreipimųsi skaičius, jų priežastys, tyrimo rezultatai, pritaikytos priemonės bei siūlymai dėl kreipimųsi prevencijos.
16. Ataskaita ne vėliau kaip kito ketvirčio pirmą savaitę teikiama Poliklinikos direktoriui.
17. Poliklinikos direktorius rengia kreipimųsi apibendrinimus, analizuoja juos bei teikia išvadas analizei.

*¹ Nepageidaujamais įvykiais yra laikomi įvykiai, reakcijos, reiškiniai, aplinkybės, atsiradę dėl veikos, galėjusios sukelti ar sukėlusios nepageidaujamą išeitį (rezultatą) pacientui (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, 55-2703)).

Žalos atlyginimo

UAB AKMENĖS SVEIKATOS CENTRO PAREIŠKIMŲ ALYGINTI ŽALĄ

NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimo tvarka (toliau - tvarka) nustato pacientų, jų atstovų ar kitų trečiųjų asmenų pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin. 1996, Nr. 102-2317, 2009, Nr. 145-6425 su vėlesniais pakeitimais), kitų teisės aktų reikalavimais su tikslu užtikrinti savalaikį pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimą bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.
3. Tvarkoje naudojamos šios sąvokos:
Poliklinika – UAB „Akmenės sveikatos centras“;
Pareiškėjas - pacientas, jo atstovas ar kitas tretysis asmuo, pateikęs pareiškimą atlyginti žalą;
Pareiškimas - pareiškėjo raštiškas kreipimasis, dėl Poliklinikos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais pareiškėjo manymu pažeistos jo teisės ar teisėti interesai bei šiais veiksmais ar neveikimu padarytos žalos atlyginimo;
Atsakingas darbuotojas - Poliklinikos darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti pareiškimą;
Atsakymas - motyvuotas raštas pareiškėjui, kuriuo atsakoma į jo kreipimąsi.

II. PAREIŠKIMŲ PRIĖMIMAS

4. Pareiškėjas pareiškimą gali pateikti Poliklinikos administracijos darbo laiku atvykęs į Poliklinikos raštinę ar savo pareiškimą atsiuntęs per pasiuntinį, paštu.
5. Jei pareiškėjas su pareiškimu kreipiasi į kitą darbuotoją, šis nedelsdamas nukreipia jį į administraciją.
6. Pareiškimas turi būti:
6.1. Parašytas valstybine kalba;
6.2. Parašytas įskaitomai;
6.3. Aiškiai ir motyvuotai išdėstyta pareiškimo esmė;
6.4. Pareiškėjo pasirašytas, jame nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji (buveinės) vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas. Tuo atveju, jei pareiškimą paduoda atstovas, papildomai pateikiamas atstovavimą liudijantis dokumentas ir nurodomi paciento, kurio vardu jis kreipiasi duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;
6.5. Prie paštu siunčiamo pareiškimo pridėta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta pareiškėjo asmens dokumento kopija. Betarpiškai pateikiant pareiškimą asmens dokumentas pateikiamas jį priimančiam raštinės darbuotojui, kuris padaro dokumento kopiją. Atstovas, pateikdamas pareiškimą papildomai pateikia teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtiną jo kopiją;
6.6. Poliklinikoje gautas ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paciento sužinojimo apie pažeistą teisę, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
7. Pareiškimas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, prilyginama Visi pareiškimai (įskaitant ir neatitinkančius šios tvarkos 6 p. keliamų reikalavimų) registruojami administracijoje prašymų, skundų ir pareiškimų registre. Pareiškimas žymimas registracijos ir kontrolės spaudais. Registracijos spaude įrašoma pareiškimo gavimo data, registracijos numeris, kontrolės spaude - užduoties įvykdymo laikas. Užduoties įvykdymui skiriamas ne ilgesnis kaip 18 darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos terminas.

III. PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMAS

8. Gavus pareiškimą atliekamas neplaninis vidaus medicininis auditas.
9. Apie pareiškimą auditą atliekantis asmuo nedelsiant, nepažeisdamas draudimo sutartyje (draudimo taisyklėse) numatytų terminų informuoja Poliklinikos atsakomybę Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu apdraudusią draudimo bendrovę (toliau - draudimo bendrovė). ,
10. Neplaninis auditas atliekamas vadovaujantis poliklinikos direktoriaus patvirtinta procedūra „Kokybės vidaus auditas“.
11. Audito išvados pateikiamos Poliklinikos direktoriui.
12. Audito išvados arba jų dalis gali būti pateikta draudimo bendrovei.
13. Prireikus gali būti atliekamas papildomas tyrimas dėl pareiškime nurodomų aplinkybių.
14. Atsakymas pareiškėjui turi būti parengtas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos.
15. Sudėtingais atvejais gali būti pratęstas pareiškimo nagrinėjimo terminas. Atsakymo pareiškėjui pateikimas taip pat gali būti atidedamas iki draudimo bendrovė atliks tyrimą dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju (nedraudžiamuoju) ir pateiks savo išvadas. Abiem atvejais pareiškėjas yra informuojamas apie pareiškimo nagrinėjimo eigą bei nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

IV. PAREIŠKIMAI NEATITINKANTYS REIKALAVIMŲ

16. Bent vieno šios tvarkos 6 p. reikalavimų neatitinkantys pareiškimai nenagrinėjami. Esant kontaktiniams duomenims šie pareiškimai grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant dėl kokių priežasčių jie nėra nagrinėjami.
17. Nenagrinėjami pareiškėjo pakartotinai pateikti pareiškimai tuo pačiu klausimu tais pačiais motyvais (išskyurs 17 p. aptartą atvejį). Šiuo atveju pareiškėjui siunčiamas pranešimas, kuriuo motyvuotai atsisakoma pakartotinai nagrinėti jo pareiškimą ir/arba prašoma pateikti papildomus dokumentus.
18. Nenagrinėjami su poliklinikos veikla nesusiję pareiškimai. Šiuo atveju pareiškėjui gali būti nurodoma, kuri institucija yra kompetentinga nagrinėti jo pareiškimą.
19. Nustačius, jog pareiškimas nenagrinėtinas, pareiškėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas siunčiamas atsakymas nurodant atsisakymo nagrinėti jo pateiktą pareiškimą priežastis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Pareiškėjas, nesutinkantis su poliklinikos sprendimu dėl pareiškimo, gali sprendimą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Poliklinikos direktorius pusmečio bei metų pabaigoje rengia pareiškimų apibendrinimus, analizuoja pareiškimus bei teikia išvadas. Išvados pateikiamos vadovybinei analizei.

Paciento asmens duomenų keitimo

UAB „AKMENĖS SVEIKATOS CENTRAS“ PACIENTO

 ASMENS DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paciento asmens duomenų keitimo tvarka (toliau - tvarka) nustato paciento vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) keitimo tvarką medicininiuose dokumentuose bei UAB Akmenės sveikatos centro duomenų bazėse.
2. Tvarkoje naudojamos sąvokos ir santrumpos:
2.1. Asmens sveikatos istorija - Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a ir/ar Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a ir/ar Nėštumo eigos įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr.) forma 025-111/a ir/ar Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr.), forma 025-043/a.
2.2. Asmens sveikatos priežiūros specialistas - bet kuris darbuotojas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2.3. Atsakingas darbuotojas - Registratūros darbuotojas.
2.4. Tvarka - Paciento asmens duomenų keitimo tvarka;
2.5. Poliklinika – UAB Akmenės sveikatos centras;
2.6. Prašymo pakeisti asmens duomenis blankas - prašymo pakeisti asmens duomenis blankas, išdėstytas šios tvarkos 1 priede.

II. PACIENTO DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

3. Paciento duomenų keitimo tvarka:
3.1. Kai pacientas apie vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) pasikeitimus informuoja Registratūros darbuotoją:
3.1.1. Registratūros darbuotojas pateikia pacientui užpildyti prašymo pakeisti asmens duomenis blanką.
3.1.2. Užpildytą blanką pacientas pateikia bet kuriam Registratūros darbuotojui.
3.2. Kai pacientas apie vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) pasikeitimus informuoja asmens sveikatos priežiūros specialistą:
3.2.1. Asmens sveikatos priežiūros specialistas pateikia pacientui užpildyti prašymo pakeisti asmens duomenis blanką ir kilus klausimų konsultuoja pacientą blanko pildymo klausimais.
3.2.2. Pacientas užpildytą blanką pateikia slaugytojui arba asmens sveikatos priežiūros specialistui, jei šis dirba be slaugytojo.
3.2.3. Slaugytojas (asmens sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis be slaugytojo) ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną Paciento užpildytą blanką perduoda atsakingam darbuotojui.
4. Atsakingas darbuotojas:
4.1. gavęs paciento prašymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pagal jame pateiktą informaciją pakeičia asmens duomenis duomenų bazėse;
4.2. asmens sveikatos istorijoje (popierinėje) asmens duomenis keičia iš naujo atspausdindamas ir užklijuodamas asmens sveikatos istorijos viršelį.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Tvarkos vykdymo kontrolę atlieka Registratūros vedėjas.
6. Tvarka peržiūrima pasikeitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems norminiams ir lokaliniams teisės aktams.
7. Tvarka gali būti keičiama direktoriaus iniciatyva.

Paciento asmens duomenų keitimo paraiška

Privatumo politika

Šią Privatumo politiką taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „Akmenėss sveikatos centras“  į.k. 305636838, adresas Republikos g. 1A, Naujoji Akmenė, LT-85132 interneto svetainėje www.akmenessc.lt

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainę

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes renkame apie Jus šią informaciją:

 • trečiųjų šalių (Elektroniniai valdžios vartai, Valstybinė ligonių kasa) automatinių būdų pateiktą informaciją;

 • slapukais automatiškai generuojamą informaciją;

 • kitą informaciją, kurią Jus galite pateikti mums akmenessc.lt svetainėje.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įstaigų ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl, jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Slapukai

Interneto svetainėje akmenessc.lt pateikiame tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda įstaigai atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių.

Naudojamų slapukų aprašymai

akmenessc.lt svetainėje renkami duomenys:

 • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami lankytojams iškylančius techninius sutrikimus, galime naudoti lankytojų IP adresus;

 • siekdami sužinoti daugiau apie svetainės lankytojų elgesį, analizuoti naršymo tendencijas ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, lankytojui naršant akmenessc.lt svetainėje, renkame apsilankymo ir demografinę informaciją pasinaudodami «Google Analytics» platforma;

 • norėdami užtikrinti sklandų el. paslaugų teikimą, naudojame slapukus (angl. cookies), Informacija apie mūsų naudojamus slapukus ir jų paskirtis yra pateikta žemiau:

SlapukaiAprašymas

ASP.NET_SessionIdSlapukas, skirtas vartotojo sesijos palaikymui akmenessc.lt svetainėje

ga
_gat
_ga_b
_gidSlapukai, skirti «Google Analytics» platformos veikimo užtikrinimui ir statistinės bei demografijos informacijos saugojimui

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę, įstaigos interneto svetainėje, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite naršyklės žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite internetiniu adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Jūsų duomenų saugumas

Kad apsaugotume informaciją apie Jus, duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.

Jūsų duomenų atskleidimas

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

 • institucijoms, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos, nėra atskleidžiama ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų teisės

Dėl savo duomenų, kurie tvarkomi įstaigos veikloje, Jus turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu;

 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

 • teisę reikalauti ištrinti duomenis (teisę «būti pamirštam»);

 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;

 • teisę į duomenų perkeliamumą;

 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Kur galite kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo

Kilus klausimams ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis:

 • el. paštu akmenessc@gmail.com

 • atvykus į UAB „Akmenės sveikatos centras“  į.k. 305636838, adresas Republikos g. 1A, Naujoji Akmenė, LT-85132.  Tel. 8 425 46336,  8 425 59699

Jeigu nesate patenkinti mūsų atsakymu ir manote, kad Jūsų duomenų apsaugos teisės buvo pažeistos, Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją adresu A.Juozapavičiaus g. 6 Vilniuje, el. paštu ada@ada.lt .

Privatumo politikos pakeitimai

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Atnaujinta ar pakeista politika įsigalios nuo jos paskelbimo interneto svetainėje datos.

Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Jus ir toliau naudojatės interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, laikome, kad Jus sutinkate su tokiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Planinių ambulatorinių aspp planas

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ ATNAUJINIMO IR TEIKIMO UAB AKMENĖS SVEIKATOS CENTRE PLANA
S


1. Atsižvelgiant į infekcijų kontrolės principus:
1.1. Įvertinus infrastruktūrą:
1.1.1. įvertinus kabinetų, skirtų nuotolinėms ir tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms skaičių bei kabinetų, skirtų invazinėms ir neinvazinėms procedūroms skaičių, maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius yra 35 (50 proc. maksimalaus per dieną galimo priimti pacientų skaičiaus ne karantino laikotarpiu),
1.1.2. Sudaromas kiekvieno kabineto konsultacijų grafikas, pacientai į visus kabinetus registruojami poliklinikos registratūroje:
1.1.2.1. tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų dažnis pamainai visu darbo laiku:
— šeimos gydytojo — ne mažiau 1 konsultacija per valandą;
— gydytojo specialisto — ne mažiau 1 konsultacija per valandą,
1.1.2.2. nuotolinės konsultacijos išdėstomos gydytojo darbo laiku ne rečiau kaip kas 20 min.
1.1.2.3. Kabinetai dezinfekuojami ir vėdinami po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu. Po kontaktinės konsultacijos slaugytojai dezinfekuoja stalo, kėdės, durų ir kitus nemedicininius paviršius bei medicininius prietaisus/priemones, ir išvėdina kabinetą. Patalpų, paviršių valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis UAB „Akmenės sveikatos centro“ (toliau – SSC) higienos (dezinfekcijos) planais, naudojant turimas dezinfekcijos medžiagas bei išlaikant dezinfekcinių medžiagų gamintojo nurodytą ekspoziciją.
1.1.3. Užtikrintas kabinetų ir kitų ASPĮ patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas / dezinfekcija pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau — Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“). Kiekvieno kabineto ar kitos patalpos (ir juose esančių daiktų, įrenginių, paviršių) ) po kiekvieno paciento vizito dezinfekuoja ir patalpas išvėdina poliklinikos darbuotojas. Patalpų išvalymą ir dezinfekciją kiekvienos darbo dienos pabaigoje atlieka valymo įmonės pagal poliklinikoje galiojančias sutartis.
1.2. nustatyti personalo darbo principai:
1.2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia minimalus, būtinas paslaugai suteikti, asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičius;
1.2.2. jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos specialistas dirba ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau — ASPĮ), tai, siekiant kryžminės taršos prevencijos, toks specialistas kiekvienoje ASPĮ, kurioje asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau — ASPP) teikia tiesioginio kontakto su pacientu būdu, dirba ciklais;
1.2.3. Poliklinikos darbuotojai naudoja asmeninės apsaugos priemones atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro — valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.
1.2.4. Detalūs poliklinikos ir personalo veiksmai, identifikavus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį numatyti UAB „Akmenės sveikatos centro direktoriaus 2020-12-16 įsakyme Nr. ISK-V-20/07.
1.3. nustatyti pacientų aptarnavimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai:
1.3.1. prioritetas teikiamas nuotoliniam ASPP teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui). Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai dėl ASPP specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;
1.3.2. registratūra telefonu pacientą registruoja tik dėl nuotolinių šeimos gydytojo ar slaugytojo ASPP;
1.3.3. dėl šeimos gydytojo ar slaugytojo tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos pacientą turi užsiregistruoti pats gydytojas arba slaugytojas;
1.3.4. gydytojo specialisto konsultacijos: pacientai registruojami nuotolinei konsultacijai. Jei jos metu gydytojas specialistas nusprendžia, kad pacientui reikalinga tiesioginio kontakto konsultacija, jis pats užsiregistruoja pacientą tiesioginio kontakto konsultacijai.
1.4. nustatyti pacientų srautų valdymo principai:
1.4.1. atskirti virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai nuo šių simptomų neturinčių pacientų — prie poliklinikos įėjimų matuojama temperatūra. Karščiuojantys 37°C ir daugiau pacientai į poliklinikos patalpas neįleidžiami. Pacientams nurodoma kreiptis nuotoliniu būdu į šeimos gydytoją dėl tolimesnių rekomendacijų. Jei šeimos gydytojas planuoja kontaktinę konsultaciją, pacientui nurodo atlikti tepinėlio dėl COVID-19 tyrimą registruojantis tel. 1808 (COVID-19 karštoji linija).
1.4.2. nuo virusinės infekcijos simptomų neturinčių pacientų turi būti atskirti vyresni nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantys pacientai;
1.4.3. kiekvienam srautui, nurodytam šio plano 1.4.1. ir 1.4.2. papunkčiuose, priskiriamos atskiros priėmimo valandos:
1.4.3.1 Rytinės pamainos darbo metu nuo 8.00 iki 10.00 val. registruojami vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 10.00-12.00 val. iki 60 metų amžiau ir be lėtinių ligų.
1.4.3.2. Popietinės pamainos metu 13.30-16.00 val. registruojami pacientai vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 16.00-18.00 val. pacientai iki 60 metų amžiaus ir nesergantys lėtinėmis ligomis;
1.4.3.3. Poliklinikos procedūriniame ir skiepų kabinetuose injekcinėms procedūroms, EKG, skiepams nustatytas atskiras laikas kas 15 min. atvykti vyresniems nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, t. y. nuo 8.00 iki 10.00 val. ir nuo 13.30 iki 16.00 val. registruojami vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 10.00 iki 12.00 val. ir nuo 16.00 iki 18.00 val. iki 60 metų amžiaus ir be lėtinių ligų.
1.4.4. Bendrosios praktikos slaugytojai/akušeriai užtikrina, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių poliklinikos viduje.
1.4.5. pacientams ASPP turi būti teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į ASPĮ pacientas (esant būtinybei — ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į ASPĮ pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo;
1.4.6. tiesioginio kontakto su pacientu ASPP tuo pačiu metu neteikiamos greta esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose;
1.4.7. siekiama, kad visi pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros būtų atlikti vieno vizito metu, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos. Gydytojai, nuotolinės konsultacijos metu išklausę pacientą ir numatę jam reikalingus laboratorinius ir kitus tyrimus, užregistruodami tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijai, taip pat užregistruoja būtiniems tyrimams.
1.5. įstaigos vadovas užtikrina:
1.5.1. vykdoma poliklinikoje per dieną galimo priimti maksimalaus pacientų skaičiaus stebėsena, vertinama epidemiologinė situacija ir, jai keičiantis, koreguojamas maksimalus priimamų pacientų skaičius;
1.5.2. duomenys apie per dieną poliklinikoje priimtą maksimalų pacientų skaičių turi būti kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, ASPĮ steigėjui ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
1.5.3. pacientų priėmimas būtų vykdomas griežtai laikantis suderinto Plano;
1.5.4. su Planu privalo būti susipažinę ir savo parašu tai patvirtinę visi ASPĮ darbuotojai.
1.5.5. ASPĮ darbuotojai būtų aprūpinti AAP atsižvelgiant į saugos lygius.

PACIENTŲ REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

PACIENTŲ REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS
GAUTI TVARKOS APRAŠAS


l SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų (toliau - apdraustasis pacientas) registravimo Sveikatos centre „Akmenės sveikatos centras" (toliau - poliklinika) teikiamoms pirminės ir antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planinės pagalbos atveju, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšomis (toliau kartu - paslauga). gauti tvarką.
2.    Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
2.1.    Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema  (toliau  -  IPR  informacinė sistema) - valstybės informacinė sistema, kurioje registruojami pacientai paslaugoms gauti;
2.2.    Pirminės ambulatorinės  asmens  sveikatos  priežiūros  nuotolinė  sveikatos  priežiūros paslauga (toliau - NSP paslauga) - naudojantis informacinėmis ir elektroniniu ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, Aprašo nustatyta tvarka teikiama šeimos gydytojo komandos nario pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją paslauga pacientui, jam nevykstant į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau - PAASP) įstaigą;
2.3.    Ambulatorinė asmens sveikatos istorija - forma Nr. 025/a (toliau - istorija);
2.4.    Paciento atstovas - atstovas pagal įstatymą (tėvai (įtėviai), globėjai,  rūpintojai)  arba atstovas pagal pavedimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
2.5.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. Y-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo , įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patv i rt i ni mo" , Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. V-288 ,.Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Ilgalaikio pacientų stebėjimo tvarkos aprašas).
3.    Poliklinikos IPR informacinėje sistemoje iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbiami poliklinikos kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai:
3.1.    jeigu poliklinikos sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas pastovus. nuolat skelbiamas ne mažiau kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas;
3.2.    jeigu poliklinikos sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas nepastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip vieno mėnesio jo paslaugų teikimo grafikas.
4.    Poliklinika asmens duomenis tvarko pacientų registracijos paslaugoms gauti tikslais.

II    SKYRIUS TAIKYMO SRITIS

5.    Siuo aprasu vadovaujasi poliklinikos gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, Registraturos darbuotojai ir kiti poliklinikos darbuotojai pagal savo kompetencijq, pacientai ir j4 atstovai pagal istatymq.
6.    Aprasas taikomas visais atvejais, kai pacientas arba paciento atstovas, noredamas uzsiregistruoti sveikatos prieziuros paslaugoms, kreipiasi i poliklinikq.

III   SKYRIUS APDRAUSTlŪJlŲ PACIENTŲ REGISTRAVIMO PASLAUGOMS GAUTI TVARKA

7.    Poliklinikoje apdraustieji pacientai ar j4 atstovai (toliau - pacientas) registruojami J4 kreipimosi metu nuolat, neribojant registravimo termin4. nepriklausomai nuo to, ar IPR informacineje sistemoje paskelbti paslaug4 teikimo grafikai, isskyrus kit4 teises akt4 numatytas isimtis.
8.    Registraturos darbuotojas patvirtina paciento registracijq ne veliau kaip per vienq darbo dienq nuo paciento registracijos IPR informacineje sistemoje bei rysi4 ir (ar) informacini4 technologij4 priemonemis informuoja pacientq ir (ar) kitq registruojanciq asmens sveikatos prieziOros jstaigq (toliau - ASPD apie registracijos patvirtinimq.
9.    Registruotis poliklinikoje del pinnines ambulatorines asmens sveikatos prieziuros (toliau - PAASP) paslaug4 Omi4 bukli4 atvejais pacientas gali telefonu arba atvyk�s i poliklinikos registratuq.
I 0. Registruotis poliklinikoje de! PAASP paslaug4, isskyrus Apraso 9 punkte nurodytus atvejus, ir (ar) del specializuot4 ambulatorini4 paslaug4, kurioms nereikia siuntimo, pacientas gali Apraso 13 punkte nurodytais budais.
11.    Pacientai, siekiantys apsilankyti pakartotinai del tos pacios priezasties ir pacientai. sergantys letine liga, ilgalaikio sveikatos bukles stebejimo atvejais del antro ir tolesnio apsilankymo registruojami slaugytojo. dirbancio su gydytoju ar gydancio gydytojo. dirbancio be slaugytojo (toliau - gydantis gydytojas) is karto po asmens sveikatos prieziuros specialisto paslaug4 suteikimo, arba pacientas i poliklinikq del registracijos kreipiasi Apraso 13 punkte nurodytais budais.
12.    Pacientq paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti pas poliklinikos gydytojus specialistus, paciento pageidavimu ir esant galimybei is karto po siuntimo isdavimo uzregistruoja poliklinikos slaugytojas, dirbantis su gydytoju, gydantis gydytojas arba pacientas per siuntimo galiojimo laikotarpi i poliklinikq de! registracijos kreipiasi Apraso 13 punkte nurodytais budais. Su galiojanciu siuntimu registruotis galima vienq kartq.
13.    Planinems asmens sveikatos prieziuros paslaugoms pacientai uzregistruojami jq kreipimosi i poliklinikq metu (atvykus i Registraturq, telefonu, internetu, slaugytojo, dirbancio su gydytoju ar gydancio gydytojo):
13.    l. registruojant pacientus pas gydytojus elektronineje registracijos sistemoje, isankstines registracijos sistemos vartotojas (Registraturos darbuotojas, slaugytojas, dirbantis su gydytoju ar gydantis gydytojas) iveda paciento vardq ir pavard�, asmens kodq ar gimimo datq. kai asmuo neturi asmens kodo, adresq ir (ar) kontaktini telefonq (fiksuoto rysio ir mobilaus telefono), ir (ar) elektroninio pasto adresq. Registruojant pacientq specializuotoms ambulatorinems paslaugoms - nurodo isdavusios siuntimq asmens
 

sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimą. siuntimo išdavimo datą ir. pri re i ku s, įrašo pastabas;
13.2.    registruojant pacientus pas šeimos gydytojus NSP paslaugoms gaut i, išankstinės registracijos sistemos vartotojas įveda paciento vardą ir pavardę , asmens kodą ar gimimo datą, kai asmuo neturi asmens kodo , adresą, kontaktinį telefoną (fiksuoto ryšio ir mobilaus telefono), ir (ar) elektroninio pašto adresą, įrašo pastabas - registracijos NSP paslaugai priežastį;
13.3.    pacientai pas gydytojus odontologus pirminiam apsilankymui registruojami telefonu. elektroninėje registracijos sistemoje;
13.4.    registruojant pacientus 13.1 - 13.3 papunkčiuose nurodyta tvarka , IPR informacinėje sistemoje fiksuojama paciento kreipimosi pas gydytoją data, laikas ir būda s;
13.5.    kai pacientas kreipiasi i Registratūrą prie langelio ar telefonu. Registratūros darbuotojas: 1 3.5. 1 . išsiaiškina paciento kreipimosi tikslą;
13.5.2.    identifikuoja pacientą:
13.5.2.1.    kai pacientas registruojasi Registratūroje prie langeli o, paprašo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
13.5.2.2.    kai pacientas registruojasi telefonu, klausia paciento asmens kodo ar gimimo datos. kai asmuo neturi asmens kodo, pasitikslina vardą, pavardę ir adresą;
13.5 .2.3. kai pacientas registruojasi telefonu NSP paslaugai gauti. klausia paciento asmens kodo ar gimimo dato s, kai asmuo neturi asmens kodo , pasitikslina vardą, pavardę, adresą ir kontaktinių telefonų (fiksuoto ryšio ar mobilaus telefono) numerius. Pateikia pacientui šeimos gydytojo kabineto fiksuoto ryšio telefono numerį;
13.6.    pati krina , ar pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, ar prisirašęs prie poliklinikos aptarnaujamų gyventojų sąrašo, siuntimo pas specialistus dokumentus (,,Medicinos dokumentų išrašas/si un ti mas forma Nr. 027/a);
13.7.    informuoja pacientą apie teisę gauti paslaugą per Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo l 53 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus:
13.7.1.    pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą sveikatos apsaugos ministro nustatytų ūmių būklių atveju - ne vėliau kaip per 24 valandas;
13.7.2.    pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą- ne vėliau kaip per 7 kalendorines
dienas; dienų;
 
13.7.3.    antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą - ne vėliau kaip per 30 kalendoriniq

13.8.    pasiūlo pacientui artimiausią objektyviai įmanomą konkretaus sveikatos priežiūros
 
specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką (laikydamasi nustatytų terminq) ir užregistruoja pacientą IPR informacinėje sistemoje jo pasirinktu laiku (arba nesant paskelbto paslaugq teikimo grafiko registruoja i laukiančiųjų sąrašą Aprašo 13. l O papunktyje nustatyta tvarka);
13.9.    jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau negu per nustatytą terminą (Aprašo 13.7 papunktis), pacientą užregistruojajo pasirinkta vėlesne nei nu statytas terminas data (arba nesant paskelbto paslaugų teikimo grafiko registruoja i laukiančiųjų sąrašą Aprašo
13.1 O papunktyje nustatyta tvarka) ir IPR informacinėje sistemoje pažym i, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą;
13.1 O. jei nėra galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (nepaskelbti paslaugq
teikimo grafikai), pasiūlo pacientą registruoti paciento kreipimosi eilės tvarka, nenurodant paslaugos
 

teikimo datos ir laiko (toliau - laukiančiųjų sąrašas). ir. jei pacientas sutinka, registruoja i laukiančiq_jq sąrašą bei informuoja, kad per vieną darbo dieną nuo paslaugos, į kurios laukiančiųjų sąrašą užsiregistravo pacientas, teikimo grafiko paskelbimo užsiregistravusiam į laukiančiųjq sąrašą pacientui bus automatiškai
paskirta paslaugos gavimo data ir laikas ir laikas pagal paciento kreipimosi i polikliniką eilės tvarką ir ne
vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavimo datos ir laiko paskyrimo ryšių ir (ar) informacinitĮ technologijų priemonėmis pacientui bus pranešta apie numatytą paslaugos gavimo datą ir lai ką;
13.11.    jei poliklinika dėl Aprašo 14 punkte nurodytų priežasčiq negali suteikti paslaugos per nustatytą terminą, Registratūros darbuotojas atlieka šiuos veiksmus:
13.11.1.    pirmiausia pasiūlo paslaugos suteikimo datas ir laiką (laikydamasi nustatytų terminq) kitose bent 3 ASPĮ. Jeigu pacientas pasirenka ir sutinka gauti paslaugą (nustat yta is term i na is) kitoje ASPĮ, ASPĮ IPR informacinėje sistemoje pažym i, kad pacientas sutinka paslaugą gauti pasiūlytoje ASPĮ, ir užregistruoja jo pasirinktoje ASPĮ pasirinkta data ir laiku (neviršijant nustatytq terminų);
13.11.2.    jei pacientas atsisako registruotis kitoje ASPĮ Aprašo 13.11.1 papunktyje nustatyta
tv arka, paciento pageidavimu pasiūlo paslaugos suteikimo datas, vi ršijančia s nustatytus termi nu s poliklinikoje. ir užregistruoja pacientą jo pasirinkta data ir laiku ir IPR informacinėje sistemoje pažymi. kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą term i ną;
13.12.    jeigu Aprašo 13.8, 13.9 ir 13.11.2 papunkčiuose nurodytais atvejais nėra gaunamas paciento sutikimas paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą ir (arba) 13.11. l papunktyje nurodytu atveju pacientas nesutinka paslaugą gauti kitoje ASPĮ pasiūlytu laiku nev i rši jant nu stat yt tĮ term i nų . fiksuoja paciento nesutikimą ir IPR informacinėje sistemoje įrašo, kad pacientas atsisako pasinaudoti teise gauti iš PSDF biudžeto lėšq apmokamą paslaugą;
13.    l 3. Registratūros darbuotojas, registruodamas pacientą IPR informacinėje sistemoje nurodo paslaugos pavadinimą. paslaugą teiksianti asmens sveikatos priežiūros specialistą, numatytą paslaugos suteikimo datą ir laiką bei prireikus įrašo pastabas. Registruojant pacientą paslaugoms, kurioms reikia si un ti mo, gauti taip pat nurodomas siuntimą išdavusios ASPĮ pavadinimas, si unt i mo išdavimo data ir numeris (jeigu toks yra), ligos diagnozė arba siuntimo priežastis ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodas pagal Tarptautinės statistinės ligLĮ ir sveikatos sutrikimq klasifikacijos, dešimtojo pataisyto ir papildyto leidi mo, Australijos modifikaciją (TLK -1 0-AM);
13.14.    Registratūros darbuotoja s, slaugytojas, dirbantis su gydytoju ar gydantis gydytojas užregistravęs pacientą:
13.14.1.    informuoja jį apie pareigą pranešti poliklinikai. jei negalės atvykti nustatytu laiku Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka;
13.14.2.    informuoja pac ientą, kad konsultacijos dieną talone nu rodytu laiku jis turi atvykti prie talone nurodyto gydytojo kabineto, o jo istorija bus gydytojo kabinete;
13.14.3.    informuoja pacientą, kad NSP paslaugos teikimo dieną nurodytu laiku jis turi telefonu
skambinti šeimos gydytojui, o jo istorija bus gydytojo kabinete;
13.14.4.    tikslina paciento asmens duomenis. Pasikeitus paciento adresui ar kitiems asmens duomen ims, Registratūros darbuotoja s, vadovaujantis paciento pateikta i nformacija, pakeičia jo asmens duomenis istorijoje;
13.14.5.    kai pacientas registruojasi pas gydytoją atvykęs i polikliniką, jam išduodamas
,,Pr iėmim o pas gydytoją ta lona s" forma 025-4/a (toli au - talonas).
14.    Priežastys , dėl kurių paslaugos poliklinikoje pacientui negali būti objektyviai suteiktos per nustatytus terminus:
14.1.    kai poliklinikoje nėra 30 prae. ir daugiau šeimos gydytojų arba atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų specialistų, galinčių suteikti paslaugą, dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių, kurių poliklinika negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio jų atsiradimui;
14.2.    kai poliklinikoje padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos dėl pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai.
1 5. Pacientui registruojantis IPR informacinėje sistemoje Aprašo 13.7 - 13.10 ir 13. 14  . 1
papunkčiuose nurodyta informacija pateikiama ir Aprašo 13.1 - 13.4 , 13.5.1, 13.12 ir 13.13 papunkčiuose nurodyti veiksmai atliekami minėtoje sistemoje.
16.    Jei pacientas registracijos metu pateikė savo kontaktinį telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą, užsiregistravusiam pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos teikimo laiko pradžios Registratūros darbuotojas primena apie numatytą paslaugos teikimo datą ir laiką ir sudaro galimybes pacientui ryšiLĮ ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis prireikus pateikti atsakymą.
17.    Jei užsiregistravusiam pacientui dėl Aprašo 14 punkte nurodytų priežasčių paslauga numatytu laiku nebus teikiama arba dėl pasikeitusių aplinkybiq paslaugą teiks kitas asmens sveikatos priežiūros speciali stas, slaugytojas , dirbantis su gydytoju, (gydytoj ui , dirbančiam be slaugytojo. Registratūros darbuotojas) iš karto nuo šiLĮ priežasčiq ar aplinkybių paaiškėjimo pacientui ryšių ir (ar) informaciniq technologijų priemonėmis apie tai praneša i r, jei paslauga nebus teikiama dėl pr iežasč i ų, nurodytų Aprašo 14 punkte, užregistruoja pacientą Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka.
18.    Poliklinikoje užsireg istravus iam , tačiau neatvykusiam ir apie neatvykimą nepranešusiam Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka pacientui, slaugytojas. dirbantis su gydytoju, gydytojui. dirbančiam be slaugytojo, - Registratūros darbuotojas ryšių ir (ar) informaciniq technologijų priemonėmis. siunčia įspėjimą apie neatsakingą Aprašo 13.14.1 papunktyje nurodytos pareigos vykdymą .
19.    Pacientas turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti registraciją arba pakeisti registracijos datą ir (ar) laiką Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka. Jei pacientas negali atvykti nustatytu laiku, jis apie tai poliklinikai privalo pranešti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios, Aprašo 13 punkte nurodytais būdais.
20.    Poliklinika, registruodama ir informuodama pacientu s, Aprašo nustat ytais atvejais tvarko
Aprašo 13.1 - 13.3 ir 13.13 papunkčiuose nurodytus asmens duomenis ir juos saugo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.
21.    Registratūros darbuotojai funkcijas atlieka rotacijos būdu pagal Registratūros administratoriaus nurodymus.

IV SKYRIUS VIZITO ATŠAUKIMAS

22.    Vizito pas specialistą atšaukimas:
22.1.    speciali stas, savarankiškai vykdantis pacientų pnem1mą, ligos atveju ar dėl kitos priežasties negalintis atvykti į darbą, nedelsiant apie tai praneša savo tiesioginiam vadovui ir kartu dirbančiam slaugytojui;
22.2.    neatvykus į darbą specialistui, savarankiškai vykdančiam priėmimą. už užregistruotų pas
jį pacientų aptarnavimo organizavimą atsakingas tiesioginis specialisto vadovas. Jis apie specialisto
 

neatvykimą i darbą ir planuojamą neatvykimo laiką (jeigu y ra ži nomas ) praneša Registratūros administratoriui. Pastarasis per vieną valandą organizuoja atvykusių pacientų priėmimą. Ant neatvykusio specialisto kabineto durų nurodoma informacija, į kokį kabinetą pacientams kreiptis;
22.3.    neatvykus   i   darbą  speciali stui ,  savarankiškai   vykdančiam   pacientų   pri ėm i mą ,  kurio pavaduoti nėra galimybės, su specialistu dirbantis slaugytojas atšaukia pacientq vizitus ryšiq ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis ir užregistruoja pacientą Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka. Už paciento informavimą apie vizito atšaukimą bei vizito perkėlimą atsakingas tiesioginis neatv ykus io specialisto vadovas, nesant darbe tiesioginio poliklinikos specialisto vadovo (li ga, atostogos ar kitos priežastys) - vadovą pavaduojantis specialistas. Neatvykus į darbą specialistui ir su specialistu dirbančiam slaugytojui vizitus pas specialistus atšaukia Registratūros administratoriaus paskirtas Registratūros darbuotojas pagal poliklinikos specialisto vadovo nurodymus. Jei yra ži noma , kad specialisto nebus darbe tam tikrą lai ką , vizitai atšaukiami minėtam laikotarpiui. Vizitų pas specialistus atšaukimą kontroliuoja Registratūros admini stratorius .

V    SKYRIUS IŠKVIETIMŲ Į NAMUS REGISTRACIJA

23.    lškvietimq į namus registracija vykdoma pacientui ar jo atstovams kreipiantis į Registratūrą ar telefonu.
24.    Iškvietimai į namus registruojami:
24.1.    šeimos gydytojo , vaikų ligq gydytojo ir vidaus ligų gydytojo - poliklinikos Registratūroje kiekvieną darbo dieną iki 12 val. 00 mi n.;
24.2.    slaugos paslaugų namuose teikimui - poliklinikos darbo valandomis.

 

VI    SKYRIUS NEPLANINIŲ APSILANKYMŲ PAS GYDYTOJUS TVARKA

25.    Jeigu pacientas kreipiasi dėl būtinosios medicinos pagalbos, jis turi būti priimtas nedelsiant. Būtinoji medicinos pagalba teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.
26.    Jeigu pacientas ūmios ligos atveju ar paūmėjus ligai kreipiasi siekdamas gauti gydytojo konsultaciją:
26.1.    ūmios ligos atveju , kai pasireiškia febrilus karščiavimas, vidutinis skausmas (4-5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), paros laikotarpiu, esant ramybės būsenos , atsiranda dusul ys. galvos skausmas ir svaigi ma s, koordinacijos sutr i k i ma s, pykinimas ir vėm i ma s, staiga progresuojantis tinimas, patyręs įvairios kilmės traumas ir sužeidi mus , Registratūros darbuotojas pacientą registruoja jo kreipimosi į polikliniką dieną:
26.1.1.    pas paciento šeimos gydytoją į ūmiam atvejui skirtą vizito lai ką ;
26.1.2.    jeigu visi ūmiems atvejams skirti vizitų laikai užimti, Registratūros darbuotojas papildomą priėmimą derina telefonu su paciento šeimos gydytoju ir jam sutikus. registruoja pas paciento šeimos gydytoją į pirminiam vizitui skirtą laiką, įrašius į pastaboms skirtą laukeli .,Ūmiai susirgęs pacientas";
26.1.3.    jeigu visi vizitams pas paciento šeimos gydytoją skirti laikai užimti - pas kitą šeimos gydytoją į ūmiems atvejams skirtus vizitus, įrašius į pastaboms skirtą laukelį „Ūmiai susirgęs pacientas";
26.1.4.    jeigu visi laikai, skirti ūmiems atvejams  pas abu gydytojus užimti, Registratūros
 

26.1.4. jeigu visi laikai. skirti ūmiems atvejams pas abu gydytojus užimti. Registratūros darbuotojas informuoja apie tai vyriausiąją slaugytoją, jai nesant (liga, atostogos ar kitos priežastys) - administraciją. Vyriausioji slaugyt oja, jai nesant (li ga, atostogos ar kitos priežastys) - administracija organizuoja paciento priėmimą bei užtikrina pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą pacientui jo kreipimosi dieną;
32.2.    paūmėjus lėtinei ligai, Registratūros darbuotojas registruoja pacientą pas šeimos gydytoją ar kitą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros specialistą per 5 kalendorines dienas nuo jo kreipimosi į polikliniką dienos:
32.2.1.    pas paciento šeimos gydytoją i pirminiam vizitui skirtą laiką;
32.2.2.    jeigu visi pirminiams vizitams skirti laikai užimti - pas šeimos gydytoją i ūmiems atvejams skirtą vizitą, įrašiusi komentarams skirtą laukelį „Lėtinei ligai paūmėjus'·;
32.2.3.    jeigu visi vizitams skirti laikai pas šeimos gydytoją užimti - pacientas registruojamas pas bet kurį šeimos gydytoją į pirminiam vizitui skirtą laiką, įrašius į komentarams skirtą laukelį „Lėtinei ligai paūmėjus " ;
32.2.4.    jeigu visi pirminiams vizitams skirti laikai užimti, Registratūros darbuotojas papildomą priėmimą derina telefonu su paciento šeimos gydytoju. Nepavykus susisiekti i r/ar suderinti priėmimo, Registratūros darbuotojas informuoja apie tai vyriausiąją slaugytoją. jai nesant - Poliklinikos administraciją. Vyriausioji slaugytoja, jai nesant - Poliklinikos administracija organizuoja paciento priėmimą bei užtikrina pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi i polikliniką;
32.3.    gydytojo odontologo, gydytojo chirurgo, gydytojo akušerio ginekologo konsultaciją:
32.3.1.    ūmios ligos atveju Registratūros darbuotojas pacientą registruoja jo kreipimosi polikliniką dieną pas gydytoją odontologą, gydytoją chirurgą ar gydytoją akušeri ginekologą i ūmiam atvejui skirtą vizito lai ką ;
32.3.2.    jeigu visi ūmiems atvejams skirti vizitų laikai užimti - pas gydytoją odontologą, gydytoją chirurgą ar gydytoją akušerį ginekologą i pirminiam vizitui skirtą l ai ką, įrašius į pastaboms skirtą laukelį „Ūmiai susirgęs pacientas";
32.3.3.    jeigu visi vizitų laukai uži mt i, Registratūros darbuotojas informuoja apie tai gydytoją odonto logą, vyriausiąją slaugytoją, kurie užtik rin a, kad ūmios ligos atveju pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientui būtų suteiktos jo kreipimosi dieną.
33.    Pacientų aptarnavimo Registratūroje laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 8 val. 00
min. iki l 9 val. 00 min.

VII    SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ APRAŠE NUSTATYTOS TVARKOS PAŽEIDIMĄ

34.    Už aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą atsakinga Poliklinikos administratorė. Už gydytojų darbo organ i zav i mą , vadovaujantis aprašo nuostatomis, atsakinga poliklinikos vyriausioji slaugytoja.
35.    Poliklinikos darbuotojai gali naudoti pacientų asmens duomenis tik su jq tiesioginiq
funkcijų vykdymu susijusiems tikslams.
36.    Vartotojai ir kiti poliklinikos darbuotojai. kurie vykdydami darbines funkcijas tvarko
 

pacientų asmens duomen is , privalo saugoti asmens duomenų paslapti bei neatskleisti jų. Ši pareiga galioja ir nutraukus darbo sutartį su poliklinika, perėjus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
37.    Už šio Aprašo pažeidimus poliklinikos darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos istatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
38.    Jei pacientas, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo , išsireikalauja žalą iš poli klinikos , poliklinika įgyja regreso teisę šias lėšas išieškoti iš darbuotojo , dėl kurio kaltės žala atsirado.

VIII    SKYRIUS APRAŠO KEITIMAS
39.    Aprašas peržiūrimas i r, jei rei k ia, koreguojamas pasikeitus teisės aktų rei ka lavi mams , bet ne rečiau kaip kas penkerius metus poliklinikos direktorės įsakymu. Už savalaikę peržiūrą atsakinga

Prisirašymas

Jei norite tapti „Akmenės sveikatos centro" pacientu, Jums reikės užpildyti specialios formos Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir pasirinkti konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją)  aktyvi forma. Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaikams – gimimo liudijimą.

 

Prašymą prisirašyti ir pateikti reikiamus dokumentus galima vienu iš nurodytų būdų:

-atvykstant į mūsų įstaigos registratūrą adresu Respublikos 1a, Naujoji Akmenė;

- elektroniniu būdu, užpildžius prašymą patvirtinti jį elektroniniu parašu (https://www.gosign.lt/,  ADOC, kt.) ir siųsti el. pašto adresu  akmenessc@gmail.com.

- paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Gimus vaikui paskambinkite į „Akmenės sveikatos centro" registratūrą, tel. (8 425) 46 336 arba (8 425) 59 699 ir informuokite apie vaiko gimimą. Jums pranešus, naujagimį per 3 darbo dienas nuo išvykimo iš akušerijos stacionaro namuose aplankys slaugytojas arba gydytojas (vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtinta Vaikų sveikatos tikrinimo tvarka).

Primename, kad iki vaikui sukaks 1 mėnuo, Jūs į Akmenės sveikatos centrą turite pristatyti vaiko gimimo liudijimą, savo asmens dokumentą bei užpildyti prašymą gydytis pas pasirinktą gydytoją.

Pacientų teisės ir pareigos

1. PACIENTŲ TEISĖ Į KOKYBIŠKAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS


1.1. Kiekvienas Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus rodiklius ir reikalavimus. Kiekviena intervencija į Paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, yra atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigybinių instrukcijų ir standartų.
1.2. Kiekvienas Pacientas turi teisę į garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų Poliklinikos personalo elgesį teikiant Pacientui paslaugas bei jam mirus. Poliklinikoje Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

 

 

2. PACIENTŲ TEISĖ PASIRINKTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĄ


2.1. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, bei teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą Poliklinikos direktoriaus nustatyta tvarka, vadovaujantis Vidaus tvarkos taisyklėmis.
2.2. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą, nukreipiant į gydytojų konsultacinę komisiją ar konsultacijoms į kitas gydymo įstaigas. Ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymuose nurodytais pagrindais.

 

 

3. PACIENTŲ TEISĖ Į INFORMACIJĄ


3.1. Pacientas turi teisę ir gali gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
3.2. Pacientui pateikiama jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie jo profesinę kvalifikaciją.
3.4. Pacientas, prisirašydamas prie Poliklinikos, pasirašytinai supažindinamas su jo teisėmis ir pareigomis.
3.5. Pacientas pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą, informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Ši informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti paciento įrašus jo medicininiuose dokumentuose.
3.6. Paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ir kiti jo medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai gali pakenkti jo sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Apie šiuos apribojimus pažymima paciento ligos istorijoje. Visų šių dokumentų kopijos daromos paciento lėšomis.
3.7. Medicininė informacija Poliklinikoje teikiama pagal direktoriaus patvirtintą procedūrą.

 

 

4. PACIENTŲ TEISĖ NEŽINOTI


4.1. Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, Poliklinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti Pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento valia turi būti aiškiai pareikšta ir patvirtinta Paciento parašu Paciento medicinos dokumentuose.
4.2. Aukščiau nurodytos informacijos (4.1.p) pateikimo Pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl Paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių Pacientui ar kitiems asmenims. Elgesio su Pacientu, kuris dėl psichinės ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės ypatumus nustato LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

 

 

5. PACIENTŲ TEISĖ Į NEMOKAMAS PASLAUGAS


5.1. Teisę į nemokamas paslaugas turi Pacientai, apsidraudę ar valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę prie Poliklinikos. Šių reikalavimų nesilaikoma jei yra Būtinosios pagalbos poreikis.

 

 

6. PACIENTŲ TEISĖ Į PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMĄ


6.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik Pacientui sutikus ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar Pacientui slaugyti. Užtikrinant Paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.
6.2. Prisirašydami prie Poliklinikos Pacientai yra pasirašytinai supažindinami su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis. Laikoma, kad Pacientas, pasirašytinai susipažinęs su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą(įtraukiant studentus, slaugos studentus, šeimos medicinos rezidentus ar gydytojus, apsilankymo metu stebint, klausinėjant ar atliekant apžiūrą). Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, vadovaujamasi nuostata, kad Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.
6.3. Pacientai turi teisę raštu atsisakyti savo sutikimo visai savo priežiūrai ar tik jos daliai tam tikromis aplinkybėmis ir yra apie tai informuojami. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas saugomas paciento medicinos dokumentuose.
6.4. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, saugomas Paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais — Poliklinika, kurioje ši informacija saugoma.
6.5. Jeigu teikiant medicinines paslaugas dalyvauja trečioji šalis (vertėjai, globėjai, giminaičiai, draugai, medicinos ar kitas sveikatos priežiūros personalas, studentai, slaugytojai, šeimos medicinos rezidentai), prasidedant vizitui gaunamas „Paciento sutikimas dalyvauti trečiajai šaliai apsilankymo metu“, t.y. medicininiuose dokumentuose daromas laisvos formos įrašas, kuriama įrašoma, kam (trečiosios šalies vardas, pavardė, ryšys) leidžiama dalyvauti, paciento vardas pavardė, pasirašo. Paciento pageidavimu leidžiama dalyvauti abipusiai priimtinai trečiajai šaliai atliekant vidaus/intymius tyrimus pagal šeimos gydytojo normą.

 

 

7. PACIENTŲ TEISĖ Į BŪTINĄJĄ MEDICININĘ PAGALBĄ


7.1. Kiekvienas Pacientas turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą, kurią neatidėliotinai suteikia sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu Pacientui Poliklinikoje nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą, užtikrinama, kad Pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija.

 

 

8. PACIENTŲ TEISĖ RINKTIS DIAGNOSTIKOS BEI GYDYMO METODIKAS IR ATSISAKYTI GYDYMO


8.1. Laikoma, kad savanoriškai į Polikliniką dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs ar iškvietęs gydytoją lankymui namuose Pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras.
8.2. Kai yra galimybė rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, Pacientas apie tai informuojamas, supažindinamas su šių metodų ypatybėmis, išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai bei pavojai ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė, o pasirinkimas įforminamas raštu.
8.3. Sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveiktos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, o prireikus — gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaujantis Paciento interesais, kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama:
8.3.1. Pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus ir nėra nei paciento sutuoktinio, sugyventinio (partnerio), nei paskirtų atstovų pagal pavedimą (arba pacientui nustatyta globa (rūpyba), nei atstovų pagal įstatymą — tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų, kurie nėra atsisakę būti atstovais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia Paciento medicinos dokumentuose.
8.3.2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo ir nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku. Sprendimą apie pagalbos suteikimo būtinumą gydytojas turi pagrįsti Paciento medicinos dokumentuose.
8.3.3. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio Paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto. Tuomet įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečo Paciento atstovas pagal įstatymą.
8.3.4. Pacientas turi teisę bet kada raštu atšaukti savo sutikimą gydytis.

 

 

9. PACIENTŲ TEISĖ PATEIKTI PRAŠYMĄ, SKUNDĄ, PRANEŠIMĄ


9.1. Pacientas arba jo atstovas, norėdamas pateikti pasiūlymų dėl Poliklinikoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pagerinimo, ar manydamas, kad Poliklinikoje buvo pažeistos jo, kaip Paciento teisės, turi teisę kreiptis į Poliklinikos direktorių, o jo nesant — į direktoriaus pavaduotoją, ir pateikti prašymą, skundą, pranešimą.
Poliklinikoje Paciento skundas išnagrinėjamas ir apie priimtą sprendimą pacientui pranešama raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 

 

10. PACIENTŲ TEISĖ Į ŽALOS ATLYGINIMĄ


10.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyrius, Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.

 

 

11. PACIENTŲ PAREIGOS


11.1. Poliklinikos pacientai, privalo laikytis Paciento pareigų:
11.1.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
11.1.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.
11.1.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Polikliniką ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
11.1.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
11.1.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
11.1.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
11.1.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
11.1.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
11.2. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas (išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei), apie tai padarant įrašą medicininiuose dokumentuose.

Kur kreiptis istaigos nedarbo metu

Sveikatos centro «Akmenės» nedarbo metu skubi medicinos pagalba traumos ar ūmaus sveikatos sutrikimo atvėju teikiama VŠĮ Naujosios Akmenės Ligonine Žemaitijos g. 6 Naujoji Akmenė

Naujoji Akmenė. Tel. (8 425) 56574

Darbo dienomis nuo 19.00 val. iki 8.00 val ryto.

Savaitgaliais ir švenčių dienomis visą parą.

Esant ūmiam sveikatos sutrikimui taip pat galima kreiptis 112

Bendrosios pagalbos numeriu

Gydytojų iškvietimų į namus tvarka

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS SVEIKATOS CENTRAS“ GYDYTOJŲ IŠKVIETIMŲ Į NAMUS TVARKOS APRAŠAS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-133 „ Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose tvarka.
Sveikatos centre pirminiai gydytojų iškvietimai registruojami I – V savaitės dieną, nuo 8.00 val. iki 11.00 val., telefonais 8 425 46336, 8 425 59699.

Paslaugos namuose turi būti teikiamos (paslaugų teikimo indikacijos):

1. naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.


Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 1-7 punktuose nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas, arba gydytojas psichiatras.
Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 «Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu».

Skundų nagrinėjimo tvarka

UAB AKMENĖS SVEIKATOS CENTRO SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skundų nagrinėjimo tvarka (toliau — tvarka) nustato pacientų, jų atstovų ir kitų trečiųjų asmenų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo UAB Akmenės sveikatos centre tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais su tikslu užtikrinti greitą ir efektyvų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, nagrinėjimą bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.
3. Tvarkoje naudojamos šios sąvokos:
3.1. Poliklinika – UAB Akmenės sveikatos centras.
3.2. Pareiškėjas — pacientas, jo atstovas arba kitas tretysis asmuo pateikiantis su žalos atlyginimu nesusijusį skundą.
3.3. Skundas — su žalos atlyginimu nesusijęs skundas, dėl Poliklinikos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais pareiškėjo manymu pažeidžiamos jo teisės ar teisėti interesai.
3.4. Atsakingas darbuotojas — Poliklinikos darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti skundą.
3.5. Atsakymas — motyvuotas raštas pareiškėjui, kuriuo atsakoma į jo kreipimąsi.

 

II. SKUNDO PRIĖMIMAS

 

4. Pareiškėjas rašytinį skundą gali pateikti Poliklinikos administracijos darbo laiku atvykęs į Poliklinikos administraciją ar savo pareiškimą atsiuntęs per pasiuntinį, paštu.
5. Skundai priimami tik administracijoje. Jei pareiškėjas su skundu kreipiasi į kitą darbuotoją, šis nedelsdamas nukreipia jį į administraciją.
6. Skundas turi būti:
6.1. parašytas valstybine kalba;
6.2. parašytas įskaitomai;
6.3. išdėstyta skundo esmė;
6.4. pareiškėjo pasirašytas, jame nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys (telefonas, elektroninio pašto adresas) ryšiui palaikyti. Tuo atveju, jei skundą paduoda atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir paciento, kurio vardu jis kreipiasi duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir adresas;
6.5. prie paštu siunčiamo pareiškimo pridėta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta pareiškėjo asmens dokumento kopija. Atstovas, pateikdamas skundą papildomai pateikia teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtiną jo kopiją;
6.6. skundas paduotas ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paciento sužinojimo apie pažeistą teisę, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
7. Skundas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, prilyginamas pareiškėjo pasirašytam, paštu atsiųstam skundui.
8. Visi skundai (įskaitant ir neatitinkančius šios tvarkos 6 p. keliamų reikalavimų) registruojami administracijoje prašymų, skundų ir pareiškimų registre. Ant skundo dedamas registracijos spaudas, kuriame įrašoma pareiškimo gavimo data, registracijos numeris.

 

III. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

9. Visus skundus atsakingiems asmenims paskirsto direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas. Vieno skundo nagrinėjimui gali būti paskirti keli atsakingi darbuotojai. Skundų nagrinėjimą kontroliuoja poliklinikos direktorius.
10. Direktorius dėl skundo gali pavesti atlikti neeilinį vidaus medicininį auditą. Vidaus medicininis auditas atliekamas vadovaujantis poliklinikos direktoriaus patvirtinta Vidaus medicininio audito veiklos tvarkos aprašu.
11. Skundo nagrinėti negali darbuotojas, dėl kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami.
12. Skundo nagrinėjimo metu gaunami rašytiniai su skundu susijusių darbuotojų paaiškinimai, gali būti renkama papildoma infomacija, peržiūrima paciento asmens sveikatos istorija, kita medicininė ir nemedicininė dokumentacija, apklausiami liudytojai ir pan. Visi poliklinikos darbuotojai privalo teikti skundą nagrinėjančiam darbuotojui informaciją ir/ar pagalbą savo kompetencijos ribose.
13. Išimtinais atvejais, skundo nagrinėjimo metu atsakingas (-i) darbuotojas (-ai) gali susisiekti su pareiškėju ir betarpiškai aiškintis nagrinėjimo metu iškilusius klausimus. Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), ketinantis susitikti su pareiškėju, privalo šį veiksmą suderinti su skundo nagrinėjimą kontroliuojančiu poliklinikos direktoriumi.
14. Poliklinikos direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas išnagrinėjęs skundą, jo motyvus, pridedamus dokumentus bei surinktą papildomą informaciją, jei ji buvo reikalinga, surašo išvadą dėl nustatytų aplinkybių ir skundo pagrįstumo, rekomendaciją dėl prevencinių ir korekcinių veiksmų bei parengia pareiškėjui motyvuoto atsakymą projektą ir pateikia juos Poliklinikos direktoriui vizuoti ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas iki skundo nagrinėjimo termino pabaigos.
15. Poliklinikos direktorius, įvertinęs skundo nagrinėjimo medžiagą, išvadas, rekomendacijas dėl prevencinių ir korekcinių veiksmų ir atsakymo projektą, juos vizuoja. Jei Poliklinikos direktorius dėl parengtų dokumentų turinio ar skundo tyrimo eigos išsako pastabų, atsakingas darbuotojas, įvertinęs pastabas atlieka papildomą tyrimą ir/ar korekcijas parengtuose dokumentuose.
16. Atsakymo projektas bei nagrinėjimo metu surinkta medžiaga pateikiama direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam pareiškimo tyrimą. Savalaikį atsakymų parengimą, pateikimą atsakymą pasirašančiam darbuotojui užtikrina atsakingas darbuotojas.
17. Atsakymą pareiškėjui pasirašo poliklinikos direktorius ar kitas įgaliotas darbuotojas.
18. Administratorius užregistruoja parengtą atsakymą bei išsiunčia jį pareiškėjui registruotu laišku.
19. Skundai turi būti išnagrinėti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos.
20. Atskirais atvejais skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas ilgesniam laikui. Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas jo tyrimą kontroliuojančio direktoriaus pavaduotojo arba direktoriaus sprendimu. Šiuo atveju pareiškėjas raštu yra informuojamas apie skundo nagrinėjimo eigą bei nagrinėjimo pratęsimo priežastis. Raštą dėl skundo nagrinėjimo eigos ir nagrinėjimo termino pratęsimo priežasčių pareiškėjui rengia atsakingas darbuotojas.
21. Išnagrinėjus skundą arba skundo nagrinėjimo eigoje, jei tai reikalinga, pradedamos taikyti prevencinės korekcinės priemonės. Sprendimą dėl prevencinių korekcinių priemonių taikymo priima atitinkamą sritį kuruojantis darbuotojas, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju.

 

IV. REIKALAVIMŲ NEATITINKANTYS SKUNDAI

22. Nenagrinėjami bent vieno šios tvarkos 6.1-6.6 p., reikalavimų neatitinkantys skundai. Esant galimybei (t.y. kontaktiniams duomenims) šie skundai grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant dėl kokių priežasčių jie nėra nagrinėjami. Pašalinus nurodytas priežastis skundas gali būti pateikiamas pakartotinai.
23. Nenagrinėjami pareiškėjo pakartotinai pateikti skundai tuo pačiu klausimu tais pačiais motyvais (išskyrus 25 p. aptartą atvejį). Šiuo atveju pareiškėjui siunčiamas pranešimas, kuriuo motyvuotai atsisakoma pakartotinai nagrinėti jo skundą ir/arba prašoma pateikti papildomus dokumentus.
24. Nenagrinėjami su poliklinikos kompetencija nesusiję skundai. Šiuo atveju pareiškėjui nurodoma, kokia institucija yra kompetentinga nagrinėti jo skundą.
25. Nustačius, jog skundas nenagrinėtinas, pareiškėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienų siunčiamas atsakymas nurodant atsisakymo nagrinėti jo pateiktą pareiškimą priežastis.

 

V. SKUNDŲ APSKAITA

 

26. Skundų apskaitą veda administratorius. Kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje jis sudaro skundų suvestinę. Suvestinėje apibendrinama — gautas bei išnagrinėtas skundų skaičius, skundų priežastys, skundų tyrimo rezultatai, pritaikytos prevencinės priemonės. Skundų priežastys, taikytinos prevencinės priemonės bei kitos su skundais susijusios svarbios aplinkybės nagrinėjamos padalinio darbuotojų susirinkimuose. Kartą per ketvirtį atkreipiamas dėmesys į skundų kiekio kaitos tendencijas.
27. Skundų suvestines administratorius ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Poliklinikos direktoriui.
28. Poliklinikos direktorius pusmečio bei metų pabaigoje rengia skundų duomenų suvestinių apibendrinimus, analizuoja skundų suvestines bei teikia išvadas. Išvados pateikiamos vadovybinei analizei.

 

VI. SPRENDIMŲ DĖL SKUNDŲ APSKUNDIMAS

 

29. Pareiškėjas, nesutinkantis su poliklinikos sprendimu dėl jo skundo teisės aktų nustatyta tvarka gali jį apskųsti.

Informacijos teikimo tvarka

UAB AKMENĖS SVEIKATOS CENTRAS CENTRO

INFORMACIJOS PACIENTUI IR KITIEMS FIZINIAMS

BEI JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠAS


 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Šis aprašas reglamentuoja informacijos pacientui ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims teikimo tvarką.
2. Aprašas taikomas visiems UAB Akmenės sveikatos centro darbuotojams.
3. Apraše naudojamos sąvokos:
3.1. asmens dokumentas – pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, leidimas laikinai (nuolat) gyventi Lietuvoje;
3.2. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, duomenys susiję su asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą;
3.3. informacija apie pacientą – paciento duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas), buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklė, diagnozė, medicininio tyrimo duomenys, gydymo eiga ir prognozė, kita su paciento gydymu susijusi informacija;
3.4. informacija – teisės aktuose apibrėžta informacija, kurią asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi suteikti pacientui.

II. NORMINIAI TEISĖS AKTAI4. Tvarka parengta vadovaujantis šiais norminiais teisės aktais:
4.1. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin. 1996, Nr. 102-2317, 1998, Nr. 52-1425, 2004, Nr. 115-4284 su vėlesniais pakeitimais);
4.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 63-1479, 2008, Nr. 22-804 su vėlesniais pakeitimais);
4.3. 2011 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 63-2996);
4.4. 2011 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas Nr. V-658 „Dėl paciento teisės susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose tinkamo įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4019).
4.5. 2010 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V- 184 „Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1392 su vėlesniais pakeitimais).

 

III. INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO TVARKA5. Informacija apie pacientą gali būti teikiama:
5.1. pacientui;
5.2. paciento atstovui;
5.3. asmeniui, kuriam pacientas sutiko atskleisti informaciją apie savo sveikatą;
5.4. asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tokią informaciją gauti.
6. Informacija apie pacientą gali būti teikiama žodžiu arba raštu:
6.1. sveikatos priežiūros paslaugas teikęs šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas, į kurį dėl informacijos kreipiamasi betarpiškai (atvykus į UAB Akmenės sveikatos centrą), privalo teikti informaciją žodžiu bei užtikrinti, kad pacientui būtų suteikta informacija apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, pasveikimo prognozę, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Sveikatos priežiūros specialistas privalo atsakyti į visus paciento klausimus, susijusius su jam teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Jei sveikatos priežiūros specialistas, atliekantis paciento sveikatos priežiūrą, negali atsakyti į paciento klausimus, jis pacientą nukreipia pas šeimos, vidaus ar vaikų ligų gydytoją, kurį pacientas yra pasirinkęs;
6.2. raštu teikiama informacija apie pacientą – išrašai iš medicinos dokumentų, asmens sveikatos istorijos kopijos. Dėl rašytinės informacijos apie pacientą pateikimo kreipiamasi į Registratūrą, pateikiant rašytinį prašymą.
7. Informacija apie pacientą telefonu teikiama, tik šiame apraše numatytais atvejais:
7.1. informacija apie pacientą gali būti teikiama telefonu, jei pacientas, įvertinęs aplinkybę, kad teikdama informaciją telefonu SSC negalės įsitikinti informaciją gaunančio asmens tapatybe bei įgaliojimais ir užtikrinti informacijos saugumo, pasirašytinai sutinka, kad informacija apie jį būtų teikiama telefonu;
7.2. pacientas ar jo atstovas pareiškęs norą pasinaudoti šio aprašo 7.1. p. numatyta galimybe gauti informaciją telefonu, užpildo reikiamą informaciją ir pasirašo paciento valios pareiškimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų (1 priedas);
7.3. šis paciento sutikimas galioja iki jo atšaukimo. Atstovo duotas sutikimas galioja iki jo atšaukimo arba atstovo įgaliojimų pabaigos, priklausomai, kuris laikas baigiasi anksčiau;
7.4. pacientas (jo atstovas) šio aprašo 7.2. p. numatytą pareiškimą gali atšaukti kreipdamasis į UAB Akmenės sveikatos centro registratūrą arba vizito pas gydytoją metu.
8. Pacientas, teikiantis prašymą suteikti rašytinę informaciją, pateikia savo asmens dokumentą. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.
9. Informacija apie pacientą neteikiama pačiam pacientui:
9.1. jeigu pacientas yra pasinaudojęs teise nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, taikomus alternatyvius gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę;
9.2. jei paciento asmens sveikatos istorijoje yra žyma, kad pacientui gali būti atskleidžiama ne visa informacija. Šiuo atveju sprendimą, kokia apimtimi pacientui teikiama informacija, priima šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs, arba asmens sveikatos priežiūros paslaugą teikęs specialistas.
10. Tretysis asmuo, prašydamas suteikti jam informaciją apie pacientą, pateikia rašytinį prašymą bei paciento sutikimą dėl informacijos atskleidimo. Paciento sutikime turi būti aiškiai nurodyta kam ir kokia apimtimi gali būti atskleista informacija. Kilus abejonių dėl sutikimo turinio ir/ar paciento parašo autentiškumo, UAB Akmenės sveikatos centras turi teisę šią informaciją tikslinti kreipdamasi į pacientą ar jo atstovą.
11. Prieš teikdamas informaciją apie pacientą kitiems asmenims, šią informaciją teikiantis asmuo privalo įsitikinti, ar tie asmenys turi teisę informaciją apie pacientą gauti.
12. Be paciento sutikimo informacija apie pacientą gali būti atskleista teisės aktų nustatytais atvejais:
12.1. teisėsaugos institucijoms – UAB Akmenės sveikatos centras savo iniciatyva nedelsiant informuoja teisėsaugos institucijas apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;
12.2. teisėsaugos institucijoms – šių institucijų prašymu;
12.3. kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
12.3.1. pateikus prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų (forma 025-025-3/a), persiunčiama paciento asmens sveikatos istorija;
12.3.2. pagal individualius užklausimus, kai pacientas gydomas, slaugomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
12.4. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
12.5. paciento įpėdiniams pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktiniui (partneriui), tėvams, vaikams po paciento mirties;
12.6. savivaldybių vaiko teisių apsaugo skyriams – savo iniciatyva, esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės;
12.7. kitais norminiais teisės aktais nustatytais atvejais.
13. Šio aprašo 12.2-12.5 p. nurodyti asmenys, prašydami pateikti informaciją apie pacientą, pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodytas informacijos naudojimo tikslas, teisinis gavimo pagrindas (konkretus įstatymas, jo straipsnis, straipsnio dalis) bei prašomų pateikti duomenų apimtis.
14. Jei prašymas neatitinka aprašo 13 p. reikalavimų, UAB Akmenės sveikatos centras raštu per 5 darbo dienas atsisako suteikti informaciją apie pacientą. Rašte nurodoma, dėl kokių priežasčių informacija neteikiama. Pašalinus rašto dėl informacijos suteikimo trūkumus, informacija pateikiama šiame apraše numatyta tvarka ir terminais.
15. Jei paciento atstovui ar trečiajam asmeniui teikiama informacija, kuri pacientui nebūtų suteikta dėl šio aprašo 9 p. nurodytų priežasčių, apie tai atskirai pažymima šią informaciją gaunančiam asmeniui.
16. UAB Akmenės  sveikatos centras, gavusi šio aprašo 12 p. reikalavimus atitinkantį prašymą, turi teisę suteikti ne visą prašomą informaciją, jei iš nurodyto duomenų gavimo tikslo matyti, kad tikslas bus pasiektas suteikus mažiau informacijos.

IV. INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO TERMINAI


17. Informacijos apie pacientą pateikimo terminai:
17.1. žodinė informacija pacientui suteikiama – gydytojo priėmimo metu;
17.2. rašytinė informacija (išskyrus 17.4-17.5 p. numatytą informaciją) suteikiama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje) dienos, jei informacija teikiama nemokamai, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos;
17.3. rašytinė informacija pagal prašymus su nuoroda „skubos tvarka“ suteikiama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje), jei informacija teikiama nemokamai, per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
17.4. paciento prašymu asmens sveikatos istorijos kopijos padaromos ir išduodamos ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo paciento kreipimosi ir sumokėjimo už išduodamus dokumentus dienos;
17.5. tuo atveju, kai sveikatos priežiūros įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos. Už informacijos teikimą sumokėtas nustatytas mokestis, grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui pateikus prašymą;
17.6. šio aprašo 12.1, 12.6 punktuose numatytais atvejais informaciją UAB Akmenės sveikatos centro iniciatyva teikia ją sužinojęs asmens sveikatos priežiūros specialistas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
18. Teikti informaciją apie pacientą gali įgalioti asmenys:
18.1. žodinę informaciją apie suteiktas paslaugas pacientui (jo atstovui):
18.1.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs specialistas arba jo pavedimu su juo dirbantis slaugytojas;
18.1.2. šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas arba jo pavedimu su juo dirbantis slaugytojas;
18.2. išrašus iš medicininių dokumentų daro šeimos, vidaus ligų arba vaikų ligų gydytojas, taip pat asmens sveikatos priežiūros paslaugą teikęs gydytojas gali padaryti išrašą iš medicininių dokumentų apie jo teiktą paslaugą;
18.3. medicininių dokumentų kopijas daro pirminio lygio paslaugas teikiančių padalinių vyresnieji slaugytojai.
19. Parengtą išrašą iš medicininės dokumentacijos pasirašo ją rengęs gydytojas. Jei informacija siunčiama paštu, lydraštį pasirašo padalinio, parengusio informaciją, vadovas.
20. Išrašai iš medicininių dokumentų bei dokumentų kopijavimas – mokamos nesveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus). Mokamų paslaugų teikimą reglamentuoja UAB Akmenės sveikatos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas“.
21. Rašytinė informacija pradedama rengti tik gavus išankstinį apmokėjimą už ją.

V. INFORMACIJOS TEIKIMAS


22. UAB Akmenės sveikatos centro patalpose, interneto svetainėje www.akmenessc.lt pacientui teikiama informacija apie:
22.1. teikiamų paslaugų asortimentą;
22.2. teikiamas mokamas paslaugas ir jų kainas;
22.3. galimybę pasinaudoti tiek mokamomis, tiek nemokamomis paslaugomis;
22.4. vidaus tvarkos taisykles;
22.5. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius specialistus (vardas, pavardė, pareigos, profesinė kvalifikacija);
22.6. galimybę rinktis asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą;
22.7. prisirašymo prie UAB Akmenės sveikatos centro tvarką;
22.8. paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų;
22.9. kreipimųsi, skundų, pareiškimų dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo tvarką.
23. SSC patalpose bei interneto svetainėje www.akmenessc.lt gali būti skelbiama ir kita, UAB Akmenės sveikatos centro manymu, pacientui aktuali informacija.

VI. INFORMACIJOS TEIKIMO BŪDAI


24. Informacija teikiama tokiu pat būdu, kuriuo buvo pateiktas prašymas pateikti informaciją nebent prašyme nurodytas kitas informacijos teikimo būdas.
25. Informacija elektroniniu būdu siunčiama:
25.1. naudojantis „E.pristatymo“ pašto dėžute;
25.2. iš SSL-TLS1 ryšiu apsaugotos elektroninio pašto dėžutės.
26. Informacija popieriniu formatu:
26.1. gali būti atsiimama UAB Akmenės sveikatos centro registratūroje. Registratorė perduodama informaciją įsitikina ją priimančio asmens tapatybe bei teise šią informaciją gauti;
26.2. gali būti siunčiama registruotu laišku prašyme nurodytu adresu.
27. Pacientas savo elektroninėje kortelėje gali peržiūrėti informaciją apie savo sveikatą: laboratorinius tyrimus, diagnozes, paskirtas procedūras, atliktas / rekomenduojamas prevencines programas, atliktus skiepus, medicininius vaizdus ir kitą informaciją.

Kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

UAB „AKMENĖS SVEIKATOS  CENTRAS“ KREIPIMŲSI  NAGRINĖJIMO

 TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kreipimųsi nagrinėjimo tvarka (toliau - tvarka) nustato pacientų, jų atstovų ar kitų trečiųjų asmenų žodinių kreipimųsi nagrinėjimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais siekiant užtikrinti greitą ir efektyvų kreipimųsi nagrinėjimą bei paslaugų kokybės gerinimą.
3. Tvarkoje naudojamos šios sąvokos:
Poliklinika – UAB „Akmenės sveikatos centras“;
Pareiškėjas - pacientas, jo atstovas ar kitas tretysis asmuo;
Kreipimasis - žodinis kreipimasis dėl, pareiškėjo manymu, pažeistų jo teisių ar teisėtų interesų ir/ar asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos. Kreipimuisi nepriskiriami nepageidaujami įvykiai. *¹
Atsakingas darbuotojas - Poliklinikos darbuotojas, nagrinėjantis kreipimąsi.

II. KREIPIMOSI PRIĖMIMAS

4. Pareiškėjas žodžiu (telefonu ar tiesiogiai pareiškėjui atvykus į Polikliniką) gali kreiptis Poliklinikos darbo laiku.
5. Kreipimasis gali būti išdėstomas bet kuriam darbuotojui, kuris nukreipia pareiškėją atsakingam darbuotojui.
6. Atsakingas darbuotojas nustatomas pagal kreipimosi pobūdį: paprastai kreipimąsi nagrinėja padalinio vadovas arba už padalinio darbo organizavimą atsakingas darbuotojas.
7. Pareiškėjo kreipimosi metu atsakingam darbuotojui nesant darbo vietoje, darbuotojas pareiškėjui nurodo atsakingo asmens pareigas, vardą, pavardę, kabineto numerį, darbo laiką ir telefono numerį.

III. KREIPIMOSI NAGRINĖJIMAS

8. Kreipimaisi turi būti išnagrinėti nedelsiant t.y. tuo metu, kai pareiškėjas kreipiasi. Jei kreipimosi negalima išnagrinėti nedelsiant, atsakingas darbuotojas suderina su pareiškėju kitą laiką, ne vėlesnį kaip po 2 (dviejų) darbo dienų, bei būdą, kuriuo, detaliau susipažinęs su susidariusia situacija, galės išsamiai informuoti pareiškėją jam rūpimais klausimais.
9. Atsakingas darbuotojas, nagrinėjantis kreipimąsi turi laikytis šių reikalavimų:
9.1. Prisistatyti pareiškėjui pasakant savo vardą, pavardę bei pareigas;
9.2. Atidžiai išklausyti pareiškėją, prireikus paprašyti patikslinti kreipimosi esmę;
9.3. Išsamiai ir tiksliai atsakyti į pareiškėjo klausimus.
10. Jei kreipimosi negalima išnagrinėti per šios tvarkos 8 p. numatytą terminą arba pareiškėjas žodžiu kreipiasi dėl žalos atlyginimo, atsakingas darbuotojas pasiūlo pareiškėjui išdėstyti kreipimąsi raštu.

IV. KREIPIMŲSI REGISTRAVIMAS IR ANALIZĖ

11. Priklausomai nuo kreipimosi pobūdžio ir esmės, kreipimaisi skirstomi j registruotinus ir neregistruotinus.
12. Neregistruojami kreipimaisi:
12.1. kreipimaisi dėl Poliklinikos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais nebuvo (negalėjo būti pažeista) valdžios institucijų norminiais teisės aktais nustatyta asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka;
12.2. kreipimaisi nesusiję su įstaigos veikla.
13. Ar kreipimasis registruotinas nustato atsakingas darbuotojas.
14. Atsakingas darbuotojas nustatęs, kad kreipimąsis registruotinas, registruoja jį padalinio kreipimųsi registre ne vėliau kaip kreipimosi dieną.
15. Kreipimųsi apskaitą veda Administracijos darbuotojai. Kartą per ketvirtį Administracija parengia ataskaitą, kurioje apibendrinamas įregistruotų kreipimųsi skaičius, jų priežastys, tyrimo rezultatai, pritaikytos priemonės bei siūlymai dėl kreipimųsi prevencijos.
16. Ataskaita ne vėliau kaip kito ketvirčio pirmą savaitę teikiama Poliklinikos direktoriui.
17. Poliklinikos direktorius rengia kreipimųsi apibendrinimus, analizuoja juos bei teikia išvadas analizei.

*¹ Nepageidaujamais įvykiais yra laikomi įvykiai, reakcijos, reiškiniai, aplinkybės, atsiradę dėl veikos, galėjusios sukelti ar sukėlusios nepageidaujamą išeitį (rezultatą) pacientui (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, 55-2703)).

Žalos atlyginimo

UAB AKMENĖS SVEIKATOS CENTRO PAREIŠKIMŲ ALYGINTI ŽALĄ

NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimo tvarka (toliau - tvarka) nustato pacientų, jų atstovų ar kitų trečiųjų asmenų pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin. 1996, Nr. 102-2317, 2009, Nr. 145-6425 su vėlesniais pakeitimais), kitų teisės aktų reikalavimais su tikslu užtikrinti savalaikį pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimą bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.
3. Tvarkoje naudojamos šios sąvokos:
Poliklinika – UAB „Akmenės sveikatos centras“;
Pareiškėjas - pacientas, jo atstovas ar kitas tretysis asmuo, pateikęs pareiškimą atlyginti žalą;
Pareiškimas - pareiškėjo raštiškas kreipimasis, dėl Poliklinikos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais pareiškėjo manymu pažeistos jo teisės ar teisėti interesai bei šiais veiksmais ar neveikimu padarytos žalos atlyginimo;
Atsakingas darbuotojas - Poliklinikos darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti pareiškimą;
Atsakymas - motyvuotas raštas pareiškėjui, kuriuo atsakoma į jo kreipimąsi.

II. PAREIŠKIMŲ PRIĖMIMAS

4. Pareiškėjas pareiškimą gali pateikti Poliklinikos administracijos darbo laiku atvykęs į Poliklinikos raštinę ar savo pareiškimą atsiuntęs per pasiuntinį, paštu.
5. Jei pareiškėjas su pareiškimu kreipiasi į kitą darbuotoją, šis nedelsdamas nukreipia jį į administraciją.
6. Pareiškimas turi būti:
6.1. Parašytas valstybine kalba;
6.2. Parašytas įskaitomai;
6.3. Aiškiai ir motyvuotai išdėstyta pareiškimo esmė;
6.4. Pareiškėjo pasirašytas, jame nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji (buveinės) vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas. Tuo atveju, jei pareiškimą paduoda atstovas, papildomai pateikiamas atstovavimą liudijantis dokumentas ir nurodomi paciento, kurio vardu jis kreipiasi duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;
6.5. Prie paštu siunčiamo pareiškimo pridėta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta pareiškėjo asmens dokumento kopija. Betarpiškai pateikiant pareiškimą asmens dokumentas pateikiamas jį priimančiam raštinės darbuotojui, kuris padaro dokumento kopiją. Atstovas, pateikdamas pareiškimą papildomai pateikia teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtiną jo kopiją;
6.6. Poliklinikoje gautas ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paciento sužinojimo apie pažeistą teisę, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
7. Pareiškimas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, prilyginama Visi pareiškimai (įskaitant ir neatitinkančius šios tvarkos 6 p. keliamų reikalavimų) registruojami administracijoje prašymų, skundų ir pareiškimų registre. Pareiškimas žymimas registracijos ir kontrolės spaudais. Registracijos spaude įrašoma pareiškimo gavimo data, registracijos numeris, kontrolės spaude - užduoties įvykdymo laikas. Užduoties įvykdymui skiriamas ne ilgesnis kaip 18 darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos terminas.

III. PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMAS

8. Gavus pareiškimą atliekamas neplaninis vidaus medicininis auditas.
9. Apie pareiškimą auditą atliekantis asmuo nedelsiant, nepažeisdamas draudimo sutartyje (draudimo taisyklėse) numatytų terminų informuoja Poliklinikos atsakomybę Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu apdraudusią draudimo bendrovę (toliau - draudimo bendrovė). ,
10. Neplaninis auditas atliekamas vadovaujantis poliklinikos direktoriaus patvirtinta procedūra „Kokybės vidaus auditas“.
11. Audito išvados pateikiamos Poliklinikos direktoriui.
12. Audito išvados arba jų dalis gali būti pateikta draudimo bendrovei.
13. Prireikus gali būti atliekamas papildomas tyrimas dėl pareiškime nurodomų aplinkybių.
14. Atsakymas pareiškėjui turi būti parengtas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos.
15. Sudėtingais atvejais gali būti pratęstas pareiškimo nagrinėjimo terminas. Atsakymo pareiškėjui pateikimas taip pat gali būti atidedamas iki draudimo bendrovė atliks tyrimą dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju (nedraudžiamuoju) ir pateiks savo išvadas. Abiem atvejais pareiškėjas yra informuojamas apie pareiškimo nagrinėjimo eigą bei nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

IV. PAREIŠKIMAI NEATITINKANTYS REIKALAVIMŲ

16. Bent vieno šios tvarkos 6 p. reikalavimų neatitinkantys pareiškimai nenagrinėjami. Esant kontaktiniams duomenims šie pareiškimai grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant dėl kokių priežasčių jie nėra nagrinėjami.
17. Nenagrinėjami pareiškėjo pakartotinai pateikti pareiškimai tuo pačiu klausimu tais pačiais motyvais (išskyurs 17 p. aptartą atvejį). Šiuo atveju pareiškėjui siunčiamas pranešimas, kuriuo motyvuotai atsisakoma pakartotinai nagrinėti jo pareiškimą ir/arba prašoma pateikti papildomus dokumentus.
18. Nenagrinėjami su poliklinikos veikla nesusiję pareiškimai. Šiuo atveju pareiškėjui gali būti nurodoma, kuri institucija yra kompetentinga nagrinėti jo pareiškimą.
19. Nustačius, jog pareiškimas nenagrinėtinas, pareiškėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas siunčiamas atsakymas nurodant atsisakymo nagrinėti jo pateiktą pareiškimą priežastis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Pareiškėjas, nesutinkantis su poliklinikos sprendimu dėl pareiškimo, gali sprendimą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Poliklinikos direktorius pusmečio bei metų pabaigoje rengia pareiškimų apibendrinimus, analizuoja pareiškimus bei teikia išvadas. Išvados pateikiamos vadovybinei analizei.

Paciento asmens duomenų keitimo

UAB „AKMENĖS SVEIKATOS CENTRAS“ PACIENTO

 ASMENS DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paciento asmens duomenų keitimo tvarka (toliau - tvarka) nustato paciento vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) keitimo tvarką medicininiuose dokumentuose bei UAB Akmenės sveikatos centro duomenų bazėse.
2. Tvarkoje naudojamos sąvokos ir santrumpos:
2.1. Asmens sveikatos istorija - Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a ir/ar Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a ir/ar Nėštumo eigos įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr.) forma 025-111/a ir/ar Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr.), forma 025-043/a.
2.2. Asmens sveikatos priežiūros specialistas - bet kuris darbuotojas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2.3. Atsakingas darbuotojas - Registratūros darbuotojas.
2.4. Tvarka - Paciento asmens duomenų keitimo tvarka;
2.5. Poliklinika – UAB Akmenės sveikatos centras;
2.6. Prašymo pakeisti asmens duomenis blankas - prašymo pakeisti asmens duomenis blankas, išdėstytas šios tvarkos 1 priede.

II. PACIENTO DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

3. Paciento duomenų keitimo tvarka:
3.1. Kai pacientas apie vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) pasikeitimus informuoja Registratūros darbuotoją:
3.1.1. Registratūros darbuotojas pateikia pacientui užpildyti prašymo pakeisti asmens duomenis blanką.
3.1.2. Užpildytą blanką pacientas pateikia bet kuriam Registratūros darbuotojui.
3.2. Kai pacientas apie vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) pasikeitimus informuoja asmens sveikatos priežiūros specialistą:
3.2.1. Asmens sveikatos priežiūros specialistas pateikia pacientui užpildyti prašymo pakeisti asmens duomenis blanką ir kilus klausimų konsultuoja pacientą blanko pildymo klausimais.
3.2.2. Pacientas užpildytą blanką pateikia slaugytojui arba asmens sveikatos priežiūros specialistui, jei šis dirba be slaugytojo.
3.2.3. Slaugytojas (asmens sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis be slaugytojo) ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną Paciento užpildytą blanką perduoda atsakingam darbuotojui.
4. Atsakingas darbuotojas:
4.1. gavęs paciento prašymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pagal jame pateiktą informaciją pakeičia asmens duomenis duomenų bazėse;
4.2. asmens sveikatos istorijoje (popierinėje) asmens duomenis keičia iš naujo atspausdindamas ir užklijuodamas asmens sveikatos istorijos viršelį.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Tvarkos vykdymo kontrolę atlieka Registratūros vedėjas.
6. Tvarka peržiūrima pasikeitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems norminiams ir lokaliniams teisės aktams.
7. Tvarka gali būti keičiama direktoriaus iniciatyva.

Paciento asmens duomenų keitimo paraiška

Privatumo politika

Šią Privatumo politiką taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „Akmenėss sveikatos centras“  į.k. 305636838, adresas Republikos g. 1A, Naujoji Akmenė, LT-85132 interneto svetainėje www.akmenessc.lt

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainę

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes renkame apie Jus šią informaciją:

 • trečiųjų šalių (Elektroniniai valdžios vartai, Valstybinė ligonių kasa) automatinių būdų pateiktą informaciją;

 • slapukais automatiškai generuojamą informaciją;

 • kitą informaciją, kurią Jus galite pateikti mums akmenessc.lt svetainėje.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įstaigų ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl, jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Slapukai

Interneto svetainėje akmenessc.lt pateikiame tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda įstaigai atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių.

Naudojamų slapukų aprašymai

akmenessc.lt svetainėje renkami duomenys:

 • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami lankytojams iškylančius techninius sutrikimus, galime naudoti lankytojų IP adresus;

 • siekdami sužinoti daugiau apie svetainės lankytojų elgesį, analizuoti naršymo tendencijas ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, lankytojui naršant akmenessc.lt svetainėje, renkame apsilankymo ir demografinę informaciją pasinaudodami «Google Analytics» platforma;

 • norėdami užtikrinti sklandų el. paslaugų teikimą, naudojame slapukus (angl. cookies), Informacija apie mūsų naudojamus slapukus ir jų paskirtis yra pateikta žemiau:

SlapukaiAprašymas

ASP.NET_SessionIdSlapukas, skirtas vartotojo sesijos palaikymui akmenessc.lt svetainėje

ga
_gat
_ga_b
_gidSlapukai, skirti «Google Analytics» platformos veikimo užtikrinimui ir statistinės bei demografijos informacijos saugojimui

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę, įstaigos interneto svetainėje, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite naršyklės žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite internetiniu adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Jūsų duomenų saugumas

Kad apsaugotume informaciją apie Jus, duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.

Jūsų duomenų atskleidimas

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

 • institucijoms, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos, nėra atskleidžiama ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų teisės

Dėl savo duomenų, kurie tvarkomi įstaigos veikloje, Jus turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu;

 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

 • teisę reikalauti ištrinti duomenis (teisę «būti pamirštam»);

 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;

 • teisę į duomenų perkeliamumą;

 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Kur galite kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo

Kilus klausimams ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis:

 • el. paštu akmenessc@gmail.com

 • atvykus į UAB „Akmenės sveikatos centras“  į.k. 305636838, adresas Republikos g. 1A, Naujoji Akmenė, LT-85132.  Tel. 8 425 46336,  8 425 59699

Jeigu nesate patenkinti mūsų atsakymu ir manote, kad Jūsų duomenų apsaugos teisės buvo pažeistos, Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją adresu A.Juozapavičiaus g. 6 Vilniuje, el. paštu ada@ada.lt .

Privatumo politikos pakeitimai

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Atnaujinta ar pakeista politika įsigalios nuo jos paskelbimo interneto svetainėje datos.

Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Jus ir toliau naudojatės interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, laikome, kad Jus sutinkate su tokiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Planinių ambulatorinių paslaugų atnaujinimo planas

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ ATNAUJINIMO IR TEIKIMO UAB AKMENĖS SVEIKATOS CENTRE PLANA
S


1. Atsižvelgiant į infekcijų kontrolės principus:
1.1. Įvertinus infrastruktūrą:
1.1.1. įvertinus kabinetų, skirtų nuotolinėms ir tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms skaičių bei kabinetų, skirtų invazinėms ir neinvazinėms procedūroms skaičių, maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius yra 35 (50 proc. maksimalaus per dieną galimo priimti pacientų skaičiaus ne karantino laikotarpiu),
1.1.2. Sudaromas kiekvieno kabineto konsultacijų grafikas, pacientai į visus kabinetus registruojami poliklinikos registratūroje:
1.1.2.1. tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų dažnis pamainai visu darbo laiku:
— šeimos gydytojo — ne mažiau 1 konsultacija per valandą;
— gydytojo specialisto — ne mažiau 1 konsultacija per valandą,
1.1.2.2. nuotolinės konsultacijos išdėstomos gydytojo darbo laiku ne rečiau kaip kas 20 min.
1.1.2.3. Kabinetai dezinfekuojami ir vėdinami po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu. Po kontaktinės konsultacijos slaugytojai dezinfekuoja stalo, kėdės, durų ir kitus nemedicininius paviršius bei medicininius prietaisus/priemones, ir išvėdina kabinetą. Patalpų, paviršių valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis UAB „Akmenės sveikatos centro“ (toliau – SSC) higienos (dezinfekcijos) planais, naudojant turimas dezinfekcijos medžiagas bei išlaikant dezinfekcinių medžiagų gamintojo nurodytą ekspoziciją.
1.1.3. Užtikrintas kabinetų ir kitų ASPĮ patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas / dezinfekcija pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau — Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“). Kiekvieno kabineto ar kitos patalpos (ir juose esančių daiktų, įrenginių, paviršių) ) po kiekvieno paciento vizito dezinfekuoja ir patalpas išvėdina poliklinikos darbuotojas. Patalpų išvalymą ir dezinfekciją kiekvienos darbo dienos pabaigoje atlieka valymo įmonės pagal poliklinikoje galiojančias sutartis.
1.2. nustatyti personalo darbo principai:
1.2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia minimalus, būtinas paslaugai suteikti, asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičius;
1.2.2. jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos specialistas dirba ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau — ASPĮ), tai, siekiant kryžminės taršos prevencijos, toks specialistas kiekvienoje ASPĮ, kurioje asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau — ASPP) teikia tiesioginio kontakto su pacientu būdu, dirba ciklais;
1.2.3. Poliklinikos darbuotojai naudoja asmeninės apsaugos priemones atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro — valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.
1.2.4. Detalūs poliklinikos ir personalo veiksmai, identifikavus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį numatyti UAB „Akmenės sveikatos centro direktoriaus 2020-12-16 įsakyme Nr. ISK-V-20/07.
1.3. nustatyti pacientų aptarnavimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai:
1.3.1. prioritetas teikiamas nuotoliniam ASPP teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui). Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai dėl ASPP specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;
1.3.2. registratūra telefonu pacientą registruoja tik dėl nuotolinių šeimos gydytojo ar slaugytojo ASPP;
1.3.3. dėl šeimos gydytojo ar slaugytojo tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos pacientą turi užsiregistruoti pats gydytojas arba slaugytojas;
1.3.4. gydytojo specialisto konsultacijos: pacientai registruojami nuotolinei konsultacijai. Jei jos metu gydytojas specialistas nusprendžia, kad pacientui reikalinga tiesioginio kontakto konsultacija, jis pats užsiregistruoja pacientą tiesioginio kontakto konsultacijai.
1.4. nustatyti pacientų srautų valdymo principai:
1.4.1. atskirti virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai nuo šių simptomų neturinčių pacientų — prie poliklinikos įėjimų matuojama temperatūra. Karščiuojantys 37°C ir daugiau pacientai į poliklinikos patalpas neįleidžiami. Pacientams nurodoma kreiptis nuotoliniu būdu į šeimos gydytoją dėl tolimesnių rekomendacijų. Jei šeimos gydytojas planuoja kontaktinę konsultaciją, pacientui nurodo atlikti tepinėlio dėl COVID-19 tyrimą registruojantis tel. 1808 (COVID-19 karštoji linija).
1.4.2. nuo virusinės infekcijos simptomų neturinčių pacientų turi būti atskirti vyresni nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantys pacientai;
1.4.3. kiekvienam srautui, nurodytam šio plano 1.4.1. ir 1.4.2. papunkčiuose, priskiriamos atskiros priėmimo valandos:
1.4.3.1 Rytinės pamainos darbo metu nuo 8.00 iki 10.00 val. registruojami vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 10.00-12.00 val. iki 60 metų amžiau ir be lėtinių ligų.
1.4.3.2. Popietinės pamainos metu 13.30-16.00 val. registruojami pacientai vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 16.00-18.00 val. pacientai iki 60 metų amžiaus ir nesergantys lėtinėmis ligomis;
1.4.3.3. Poliklinikos procedūriniame ir skiepų kabinetuose injekcinėms procedūroms, EKG, skiepams nustatytas atskiras laikas kas 15 min. atvykti vyresniems nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, t. y. nuo 8.00 iki 10.00 val. ir nuo 13.30 iki 16.00 val. registruojami vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 10.00 iki 12.00 val. ir nuo 16.00 iki 18.00 val. iki 60 metų amžiaus ir be lėtinių ligų.
1.4.4. Bendrosios praktikos slaugytojai/akušeriai užtikrina, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių poliklinikos viduje.
1.4.5. pacientams ASPP turi būti teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į ASPĮ pacientas (esant būtinybei — ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į ASPĮ pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo;
1.4.6. tiesioginio kontakto su pacientu ASPP tuo pačiu metu neteikiamos greta esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose;
1.4.7. siekiama, kad visi pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros būtų atlikti vieno vizito metu, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos. Gydytojai, nuotolinės konsultacijos metu išklausę pacientą ir numatę jam reikalingus laboratorinius ir kitus tyrimus, užregistruodami tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijai, taip pat užregistruoja būtiniems tyrimams.
1.5. įstaigos vadovas užtikrina:
1.5.1. vykdoma poliklinikoje per dieną galimo priimti maksimalaus pacientų skaičiaus stebėsena, vertinama epidemiologinė situacija ir, jai keičiantis, koreguojamas maksimalus priimamų pacientų skaičius;
1.5.2. duomenys apie per dieną poliklinikoje priimtą maksimalų pacientų skaičių turi būti kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, ASPĮ steigėjui ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
1.5.3. pacientų priėmimas būtų vykdomas griežtai laikantis suderinto Plano;
1.5.4. su Planu privalo būti susipažinę ir savo parašu tai patvirtinę visi ASPĮ darbuotojai.
1.5.5. ASPĮ darbuotojai būtų aprūpinti AAP atsižvelgiant į saugos lygius.

PACIENTŲ REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

PACIENTŲ REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS
GAUTI TVARKOS APRAŠAS


l SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų (toliau - apdraustasis pacientas) registravimo Sveikatos centre „Akmenės sveikatos centras" (toliau - poliklinika) teikiamoms pirminės ir antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planinės pagalbos atveju, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšomis (toliau kartu - paslauga). gauti tvarką.
2.    Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
2.1.    Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema  (toliau  -  IPR  informacinė sistema) - valstybės informacinė sistema, kurioje registruojami pacientai paslaugoms gauti;
2.2.    Pirminės ambulatorinės  asmens  sveikatos  priežiūros  nuotolinė  sveikatos  priežiūros paslauga (toliau - NSP paslauga) - naudojantis informacinėmis ir elektroniniu ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, Aprašo nustatyta tvarka teikiama šeimos gydytojo komandos nario pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją paslauga pacientui, jam nevykstant į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau - PAASP) įstaigą;
2.3.    Ambulatorinė asmens sveikatos istorija - forma Nr. 025/a (toliau - istorija);
2.4.    Paciento atstovas - atstovas pagal įstatymą (tėvai (įtėviai), globėjai,  rūpintojai)  arba atstovas pagal pavedimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
2.5.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. Y-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo , įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patv i rt i ni mo" , Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. V-288 ,.Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Ilgalaikio pacientų stebėjimo tvarkos aprašas).
3.    Poliklinikos IPR informacinėje sistemoje iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbiami poliklinikos kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai:
3.1.    jeigu poliklinikos sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas pastovus. nuolat skelbiamas ne mažiau kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas;
3.2.    jeigu poliklinikos sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas nepastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip vieno mėnesio jo paslaugų teikimo grafikas.
4.    Poliklinika asmens duomenis tvarko pacientų registracijos paslaugoms gauti tikslais.

II    SKYRIUS TAIKYMO SRITIS

5.    Siuo aprasu vadovaujasi poliklinikos gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, Registraturos darbuotojai ir kiti poliklinikos darbuotojai pagal savo kompetencijq, pacientai ir j4 atstovai pagal istatymq.
6.    Aprasas taikomas visais atvejais, kai pacientas arba paciento atstovas, noredamas uzsiregistruoti sveikatos prieziuros paslaugoms, kreipiasi i poliklinikq.

III   SKYRIUS APDRAUSTlŪJlŲ PACIENTŲ REGISTRAVIMO PASLAUGOMS GAUTI TVARKA

7.    Poliklinikoje apdraustieji pacientai ar j4 atstovai (toliau - pacientas) registruojami J4 kreipimosi metu nuolat, neribojant registravimo termin4. nepriklausomai nuo to, ar IPR informacineje sistemoje paskelbti paslaug4 teikimo grafikai, isskyrus kit4 teises akt4 numatytas isimtis.
8.    Registraturos darbuotojas patvirtina paciento registracijq ne veliau kaip per vienq darbo dienq nuo paciento registracijos IPR informacineje sistemoje bei rysi4 ir (ar) informacini4 technologij4 priemonemis informuoja pacientq ir (ar) kitq registruojanciq asmens sveikatos prieziOros jstaigq (toliau - ASPD apie registracijos patvirtinimq.
9.    Registruotis poliklinikoje del pinnines ambulatorines asmens sveikatos prieziuros (toliau - PAASP) paslaug4 Omi4 bukli4 atvejais pacientas gali telefonu arba atvyk�s i poliklinikos registratuq.
I 0. Registruotis poliklinikoje de! PAASP paslaug4, isskyrus Apraso 9 punkte nurodytus atvejus, ir (ar) del specializuot4 ambulatorini4 paslaug4, kurioms nereikia siuntimo, pacientas gali Apraso 13 punkte nurodytais budais.
11.    Pacientai, siekiantys apsilankyti pakartotinai del tos pacios priezasties ir pacientai. sergantys letine liga, ilgalaikio sveikatos bukles stebejimo atvejais del antro ir tolesnio apsilankymo registruojami slaugytojo. dirbancio su gydytoju ar gydancio gydytojo. dirbancio be slaugytojo (toliau - gydantis gydytojas) is karto po asmens sveikatos prieziuros specialisto paslaug4 suteikimo, arba pacientas i poliklinikq del registracijos kreipiasi Apraso 13 punkte nurodytais budais.
12.    Pacientq paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti pas poliklinikos gydytojus specialistus, paciento pageidavimu ir esant galimybei is karto po siuntimo isdavimo uzregistruoja poliklinikos slaugytojas, dirbantis su gydytoju, gydantis gydytojas arba pacientas per siuntimo galiojimo laikotarpi i poliklinikq de! registracijos kreipiasi Apraso 13 punkte nurodytais budais. Su galiojanciu siuntimu registruotis galima vienq kartq.
13.    Planinems asmens sveikatos prieziuros paslaugoms pacientai uzregistruojami jq kreipimosi i poliklinikq metu (atvykus i Registraturq, telefonu, internetu, slaugytojo, dirbancio su gydytoju ar gydancio gydytojo):
13.    l. registruojant pacientus pas gydytojus elektronineje registracijos sistemoje, isankstines registracijos sistemos vartotojas (Registraturos darbuotojas, slaugytojas, dirbantis su gydytoju ar gydantis gydytojas) iveda paciento vardq ir pavard�, asmens kodq ar gimimo datq. kai asmuo neturi asmens kodo, adresq ir (ar) kontaktini telefonq (fiksuoto rysio ir mobilaus telefono), ir (ar) elektroninio pasto adresq. Registruojant pacientq specializuotoms ambulatorinems paslaugoms - nurodo isdavusios siuntimq asmens
 

sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimą. siuntimo išdavimo datą ir. pri re i ku s, įrašo pastabas;
13.2.    registruojant pacientus pas šeimos gydytojus NSP paslaugoms gaut i, išankstinės registracijos sistemos vartotojas įveda paciento vardą ir pavardę , asmens kodą ar gimimo datą, kai asmuo neturi asmens kodo , adresą, kontaktinį telefoną (fiksuoto ryšio ir mobilaus telefono), ir (ar) elektroninio pašto adresą, įrašo pastabas - registracijos NSP paslaugai priežastį;
13.3.    pacientai pas gydytojus odontologus pirminiam apsilankymui registruojami telefonu. elektroninėje registracijos sistemoje;
13.4.    registruojant pacientus 13.1 - 13.3 papunkčiuose nurodyta tvarka , IPR informacinėje sistemoje fiksuojama paciento kreipimosi pas gydytoją data, laikas ir būda s;
13.5.    kai pacientas kreipiasi i Registratūrą prie langelio ar telefonu. Registratūros darbuotojas: 1 3.5. 1 . išsiaiškina paciento kreipimosi tikslą;
13.5.2.    identifikuoja pacientą:
13.5.2.1.    kai pacientas registruojasi Registratūroje prie langeli o, paprašo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
13.5.2.2.    kai pacientas registruojasi telefonu, klausia paciento asmens kodo ar gimimo datos. kai asmuo neturi asmens kodo, pasitikslina vardą, pavardę ir adresą;
13.5 .2.3. kai pacientas registruojasi telefonu NSP paslaugai gauti. klausia paciento asmens kodo ar gimimo dato s, kai asmuo neturi asmens kodo , pasitikslina vardą, pavardę, adresą ir kontaktinių telefonų (fiksuoto ryšio ar mobilaus telefono) numerius. Pateikia pacientui šeimos gydytojo kabineto fiksuoto ryšio telefono numerį;
13.6.    pati krina , ar pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, ar prisirašęs prie poliklinikos aptarnaujamų gyventojų sąrašo, siuntimo pas specialistus dokumentus (,,Medicinos dokumentų išrašas/si un ti mas forma Nr. 027/a);
13.7.    informuoja pacientą apie teisę gauti paslaugą per Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo l 53 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus:
13.7.1.    pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą sveikatos apsaugos ministro nustatytų ūmių būklių atveju - ne vėliau kaip per 24 valandas;
13.7.2.    pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą- ne vėliau kaip per 7 kalendorines
dienas; dienų;
 
13.7.3.    antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą - ne vėliau kaip per 30 kalendoriniq

13.8.    pasiūlo pacientui artimiausią objektyviai įmanomą konkretaus sveikatos priežiūros
 
specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką (laikydamasi nustatytų terminq) ir užregistruoja pacientą IPR informacinėje sistemoje jo pasirinktu laiku (arba nesant paskelbto paslaugq teikimo grafiko registruoja i laukiančiųjų sąrašą Aprašo 13. l O papunktyje nustatyta tvarka);
13.9.    jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau negu per nustatytą terminą (Aprašo 13.7 papunktis), pacientą užregistruojajo pasirinkta vėlesne nei nu statytas terminas data (arba nesant paskelbto paslaugų teikimo grafiko registruoja i laukiančiųjų sąrašą Aprašo
13.1 O papunktyje nustatyta tvarka) ir IPR informacinėje sistemoje pažym i, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą;
13.1 O. jei nėra galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (nepaskelbti paslaugq
teikimo grafikai), pasiūlo pacientą registruoti paciento kreipimosi eilės tvarka, nenurodant paslaugos
 

teikimo datos ir laiko (toliau - laukiančiųjų sąrašas). ir. jei pacientas sutinka, registruoja i laukiančiq_jq sąrašą bei informuoja, kad per vieną darbo dieną nuo paslaugos, į kurios laukiančiųjų sąrašą užsiregistravo pacientas, teikimo grafiko paskelbimo užsiregistravusiam į laukiančiųjq sąrašą pacientui bus automatiškai
paskirta paslaugos gavimo data ir laikas ir laikas pagal paciento kreipimosi i polikliniką eilės tvarką ir ne
vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavimo datos ir laiko paskyrimo ryšių ir (ar) informacinitĮ technologijų priemonėmis pacientui bus pranešta apie numatytą paslaugos gavimo datą ir lai ką;
13.11.    jei poliklinika dėl Aprašo 14 punkte nurodytų priežasčiq negali suteikti paslaugos per nustatytą terminą, Registratūros darbuotojas atlieka šiuos veiksmus:
13.11.1.    pirmiausia pasiūlo paslaugos suteikimo datas ir laiką (laikydamasi nustatytų terminq) kitose bent 3 ASPĮ. Jeigu pacientas pasirenka ir sutinka gauti paslaugą (nustat yta is term i na is) kitoje ASPĮ, ASPĮ IPR informacinėje sistemoje pažym i, kad pacientas sutinka paslaugą gauti pasiūlytoje ASPĮ, ir užregistruoja jo pasirinktoje ASPĮ pasirinkta data ir laiku (neviršijant nustatytq terminų);
13.11.2.    jei pacientas atsisako registruotis kitoje ASPĮ Aprašo 13.11.1 papunktyje nustatyta
tv arka, paciento pageidavimu pasiūlo paslaugos suteikimo datas, vi ršijančia s nustatytus termi nu s poliklinikoje. ir užregistruoja pacientą jo pasirinkta data ir laiku ir IPR informacinėje sistemoje pažymi. kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą term i ną;
13.12.    jeigu Aprašo 13.8, 13.9 ir 13.11.2 papunkčiuose nurodytais atvejais nėra gaunamas paciento sutikimas paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą ir (arba) 13.11. l papunktyje nurodytu atveju pacientas nesutinka paslaugą gauti kitoje ASPĮ pasiūlytu laiku nev i rši jant nu stat yt tĮ term i nų . fiksuoja paciento nesutikimą ir IPR informacinėje sistemoje įrašo, kad pacientas atsisako pasinaudoti teise gauti iš PSDF biudžeto lėšq apmokamą paslaugą;
13.    l 3. Registratūros darbuotojas, registruodamas pacientą IPR informacinėje sistemoje nurodo paslaugos pavadinimą. paslaugą teiksianti asmens sveikatos priežiūros specialistą, numatytą paslaugos suteikimo datą ir laiką bei prireikus įrašo pastabas. Registruojant pacientą paslaugoms, kurioms reikia si un ti mo, gauti taip pat nurodomas siuntimą išdavusios ASPĮ pavadinimas, si unt i mo išdavimo data ir numeris (jeigu toks yra), ligos diagnozė arba siuntimo priežastis ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodas pagal Tarptautinės statistinės ligLĮ ir sveikatos sutrikimq klasifikacijos, dešimtojo pataisyto ir papildyto leidi mo, Australijos modifikaciją (TLK -1 0-AM);
13.14.    Registratūros darbuotoja s, slaugytojas, dirbantis su gydytoju ar gydantis gydytojas užregistravęs pacientą:
13.14.1.    informuoja jį apie pareigą pranešti poliklinikai. jei negalės atvykti nustatytu laiku Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka;
13.14.2.    informuoja pac ientą, kad konsultacijos dieną talone nu rodytu laiku jis turi atvykti prie talone nurodyto gydytojo kabineto, o jo istorija bus gydytojo kabinete;
13.14.3.    informuoja pacientą, kad NSP paslaugos teikimo dieną nurodytu laiku jis turi telefonu
skambinti šeimos gydytojui, o jo istorija bus gydytojo kabinete;
13.14.4.    tikslina paciento asmens duomenis. Pasikeitus paciento adresui ar kitiems asmens duomen ims, Registratūros darbuotoja s, vadovaujantis paciento pateikta i nformacija, pakeičia jo asmens duomenis istorijoje;
13.14.5.    kai pacientas registruojasi pas gydytoją atvykęs i polikliniką, jam išduodamas
,,Pr iėmim o pas gydytoją ta lona s" forma 025-4/a (toli au - talonas).
14.    Priežastys , dėl kurių paslaugos poliklinikoje pacientui negali būti objektyviai suteiktos per nustatytus terminus:
14.1.    kai poliklinikoje nėra 30 prae. ir daugiau šeimos gydytojų arba atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų specialistų, galinčių suteikti paslaugą, dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių, kurių poliklinika negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio jų atsiradimui;
14.2.    kai poliklinikoje padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos dėl pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai.
1 5. Pacientui registruojantis IPR informacinėje sistemoje Aprašo 13.7 - 13.10 ir 13. 14  . 1
papunkčiuose nurodyta informacija pateikiama ir Aprašo 13.1 - 13.4 , 13.5.1, 13.12 ir 13.13 papunkčiuose nurodyti veiksmai atliekami minėtoje sistemoje.
16.    Jei pacientas registracijos metu pateikė savo kontaktinį telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą, užsiregistravusiam pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos teikimo laiko pradžios Registratūros darbuotojas primena apie numatytą paslaugos teikimo datą ir laiką ir sudaro galimybes pacientui ryšiLĮ ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis prireikus pateikti atsakymą.
17.    Jei užsiregistravusiam pacientui dėl Aprašo 14 punkte nurodytų priežasčių paslauga numatytu laiku nebus teikiama arba dėl pasikeitusių aplinkybiq paslaugą teiks kitas asmens sveikatos priežiūros speciali stas, slaugytojas , dirbantis su gydytoju, (gydytoj ui , dirbančiam be slaugytojo. Registratūros darbuotojas) iš karto nuo šiLĮ priežasčiq ar aplinkybių paaiškėjimo pacientui ryšių ir (ar) informaciniq technologijų priemonėmis apie tai praneša i r, jei paslauga nebus teikiama dėl pr iežasč i ų, nurodytų Aprašo 14 punkte, užregistruoja pacientą Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka.
18.    Poliklinikoje užsireg istravus iam , tačiau neatvykusiam ir apie neatvykimą nepranešusiam Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka pacientui, slaugytojas. dirbantis su gydytoju, gydytojui. dirbančiam be slaugytojo, - Registratūros darbuotojas ryšių ir (ar) informaciniq technologijų priemonėmis. siunčia įspėjimą apie neatsakingą Aprašo 13.14.1 papunktyje nurodytos pareigos vykdymą .
19.    Pacientas turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti registraciją arba pakeisti registracijos datą ir (ar) laiką Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka. Jei pacientas negali atvykti nustatytu laiku, jis apie tai poliklinikai privalo pranešti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios, Aprašo 13 punkte nurodytais būdais.
20.    Poliklinika, registruodama ir informuodama pacientu s, Aprašo nustat ytais atvejais tvarko
Aprašo 13.1 - 13.3 ir 13.13 papunkčiuose nurodytus asmens duomenis ir juos saugo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.
21.    Registratūros darbuotojai funkcijas atlieka rotacijos būdu pagal Registratūros administratoriaus nurodymus.

IV SKYRIUS VIZITO ATŠAUKIMAS

22.    Vizito pas specialistą atšaukimas:
22.1.    speciali stas, savarankiškai vykdantis pacientų pnem1mą, ligos atveju ar dėl kitos priežasties negalintis atvykti į darbą, nedelsiant apie tai praneša savo tiesioginiam vadovui ir kartu dirbančiam slaugytojui;
22.2.    neatvykus į darbą specialistui, savarankiškai vykdančiam priėmimą. už užregistruotų pas
jį pacientų aptarnavimo organizavimą atsakingas tiesioginis specialisto vadovas. Jis apie specialisto
 

neatvykimą i darbą ir planuojamą neatvykimo laiką (jeigu y ra ži nomas ) praneša Registratūros administratoriui. Pastarasis per vieną valandą organizuoja atvykusių pacientų priėmimą. Ant neatvykusio specialisto kabineto durų nurodoma informacija, į kokį kabinetą pacientams kreiptis;
22.3.    neatvykus   i   darbą  speciali stui ,  savarankiškai   vykdančiam   pacientų   pri ėm i mą ,  kurio pavaduoti nėra galimybės, su specialistu dirbantis slaugytojas atšaukia pacientq vizitus ryšiq ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis ir užregistruoja pacientą Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka. Už paciento informavimą apie vizito atšaukimą bei vizito perkėlimą atsakingas tiesioginis neatv ykus io specialisto vadovas, nesant darbe tiesioginio poliklinikos specialisto vadovo (li ga, atostogos ar kitos priežastys) - vadovą pavaduojantis specialistas. Neatvykus į darbą specialistui ir su specialistu dirbančiam slaugytojui vizitus pas specialistus atšaukia Registratūros administratoriaus paskirtas Registratūros darbuotojas pagal poliklinikos specialisto vadovo nurodymus. Jei yra ži noma , kad specialisto nebus darbe tam tikrą lai ką , vizitai atšaukiami minėtam laikotarpiui. Vizitų pas specialistus atšaukimą kontroliuoja Registratūros admini stratorius .

V    SKYRIUS IŠKVIETIMŲ Į NAMUS REGISTRACIJA

23.    lškvietimq į namus registracija vykdoma pacientui ar jo atstovams kreipiantis į Registratūrą ar telefonu.
24.    Iškvietimai į namus registruojami:
24.1.    šeimos gydytojo , vaikų ligq gydytojo ir vidaus ligų gydytojo - poliklinikos Registratūroje kiekvieną darbo dieną iki 12 val. 00 mi n.;
24.2.    slaugos paslaugų namuose teikimui - poliklinikos darbo valandomis.

 

VI    SKYRIUS NEPLANINIŲ APSILANKYMŲ PAS GYDYTOJUS TVARKA

25.    Jeigu pacientas kreipiasi dėl būtinosios medicinos pagalbos, jis turi būti priimtas nedelsiant. Būtinoji medicinos pagalba teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.
26.    Jeigu pacientas ūmios ligos atveju ar paūmėjus ligai kreipiasi siekdamas gauti gydytojo konsultaciją:
26.1.    ūmios ligos atveju , kai pasireiškia febrilus karščiavimas, vidutinis skausmas (4-5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), paros laikotarpiu, esant ramybės būsenos , atsiranda dusul ys. galvos skausmas ir svaigi ma s, koordinacijos sutr i k i ma s, pykinimas ir vėm i ma s, staiga progresuojantis tinimas, patyręs įvairios kilmės traumas ir sužeidi mus , Registratūros darbuotojas pacientą registruoja jo kreipimosi į polikliniką dieną:
26.1.1.    pas paciento šeimos gydytoją į ūmiam atvejui skirtą vizito lai ką ;
26.1.2.    jeigu visi ūmiems atvejams skirti vizitų laikai užimti, Registratūros darbuotojas papildomą priėmimą derina telefonu su paciento šeimos gydytoju ir jam sutikus. registruoja pas paciento šeimos gydytoją į pirminiam vizitui skirtą laiką, įrašius į pastaboms skirtą laukeli .,Ūmiai susirgęs pacientas";
26.1.3.    jeigu visi vizitams pas paciento šeimos gydytoją skirti laikai užimti - pas kitą šeimos gydytoją į ūmiems atvejams skirtus vizitus, įrašius į pastaboms skirtą laukelį „Ūmiai susirgęs pacientas";
26.1.4.    jeigu visi laikai, skirti ūmiems atvejams  pas abu gydytojus užimti, Registratūros
 

26.1.4. jeigu visi laikai. skirti ūmiems atvejams pas abu gydytojus užimti. Registratūros darbuotojas informuoja apie tai vyriausiąją slaugytoją, jai nesant (liga, atostogos ar kitos priežastys) - administraciją. Vyriausioji slaugyt oja, jai nesant (li ga, atostogos ar kitos priežastys) - administracija organizuoja paciento priėmimą bei užtikrina pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą pacientui jo kreipimosi dieną;
32.2.    paūmėjus lėtinei ligai, Registratūros darbuotojas registruoja pacientą pas šeimos gydytoją ar kitą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros specialistą per 5 kalendorines dienas nuo jo kreipimosi į polikliniką dienos:
32.2.1.    pas paciento šeimos gydytoją i pirminiam vizitui skirtą laiką;
32.2.2.    jeigu visi pirminiams vizitams skirti laikai užimti - pas šeimos gydytoją i ūmiems atvejams skirtą vizitą, įrašiusi komentarams skirtą laukelį „Lėtinei ligai paūmėjus'·;
32.2.3.    jeigu visi vizitams skirti laikai pas šeimos gydytoją užimti - pacientas registruojamas pas bet kurį šeimos gydytoją į pirminiam vizitui skirtą laiką, įrašius į komentarams skirtą laukelį „Lėtinei ligai paūmėjus " ;
32.2.4.    jeigu visi pirminiams vizitams skirti laikai užimti, Registratūros darbuotojas papildomą priėmimą derina telefonu su paciento šeimos gydytoju. Nepavykus susisiekti i r/ar suderinti priėmimo, Registratūros darbuotojas informuoja apie tai vyriausiąją slaugytoją. jai nesant - Poliklinikos administraciją. Vyriausioji slaugytoja, jai nesant - Poliklinikos administracija organizuoja paciento priėmimą bei užtikrina pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi i polikliniką;
32.3.    gydytojo odontologo, gydytojo chirurgo, gydytojo akušerio ginekologo konsultaciją:
32.3.1.    ūmios ligos atveju Registratūros darbuotojas pacientą registruoja jo kreipimosi polikliniką dieną pas gydytoją odontologą, gydytoją chirurgą ar gydytoją akušeri ginekologą i ūmiam atvejui skirtą vizito lai ką ;
32.3.2.    jeigu visi ūmiems atvejams skirti vizitų laikai užimti - pas gydytoją odontologą, gydytoją chirurgą ar gydytoją akušerį ginekologą i pirminiam vizitui skirtą l ai ką, įrašius į pastaboms skirtą laukelį „Ūmiai susirgęs pacientas";
32.3.3.    jeigu visi vizitų laukai uži mt i, Registratūros darbuotojas informuoja apie tai gydytoją odonto logą, vyriausiąją slaugytoją, kurie užtik rin a, kad ūmios ligos atveju pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientui būtų suteiktos jo kreipimosi dieną.
33.    Pacientų aptarnavimo Registratūroje laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 8 val. 00
min. iki l 9 val. 00 min.

VII    SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ APRAŠE NUSTATYTOS TVARKOS PAŽEIDIMĄ

34.    Už aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą atsakinga Poliklinikos administratorė. Už gydytojų darbo organ i zav i mą , vadovaujantis aprašo nuostatomis, atsakinga poliklinikos vyriausioji slaugytoja.
35.    Poliklinikos darbuotojai gali naudoti pacientų asmens duomenis tik su jq tiesioginiq
funkcijų vykdymu susijusiems tikslams.
36.    Vartotojai ir kiti poliklinikos darbuotojai. kurie vykdydami darbines funkcijas tvarko
 

pacientų asmens duomen is , privalo saugoti asmens duomenų paslapti bei neatskleisti jų. Ši pareiga galioja ir nutraukus darbo sutartį su poliklinika, perėjus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
37.    Už šio Aprašo pažeidimus poliklinikos darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos istatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
38.    Jei pacientas, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo , išsireikalauja žalą iš poli klinikos , poliklinika įgyja regreso teisę šias lėšas išieškoti iš darbuotojo , dėl kurio kaltės žala atsirado.

VIII    SKYRIUS APRAŠO KEITIMAS
39.    Aprašas peržiūrimas i r, jei rei k ia, koreguojamas pasikeitus teisės aktų rei ka lavi mams , bet ne rečiau kaip kas penkerius metus poliklinikos direktorės įsakymu. Už savalaikę peržiūrą atsakinga